அதிகாரம்: தெரிந்துதெளிதல்
Selection and Confidence - Therindhudhelidhal
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:505

பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும் தத்தம்
கருமமே கட்டளைக் கல்.


குறள் விளக்கம்
(மக்களுடைய குணங்களாலாகிய) பெருமைக்கும் (குற்றங்களாலாகிய) சிறுமைக்கும் தேர்ந்தறியும் உரைக் கல்லாக இருப்பவை அவரவருடைய செயல்களே ஆகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும் கட்டளைக்கல் - பிறப்பு குணம் அறிவு என்பனவற்றான் மக்கள் எய்தும் பெருமைக்கும் மற்றைச் சிறுமைக்கும் உரைகல்லாவது, தத்தம் கருமமே - தாம் தாம் செய்யும் கருமமே,பிறிதில்லை. (இஃது ஏகதேச உருவகம். மக்களது பெருமையும் சிறுமையும் தப்பாமல் அறியலுறுவார்க்குப் பிற கருவிகளும் உளவாயினும்,முடிந்த கருவி செயல் என்பது தேற்றேகாரத்தால் பெற்றாம். இதனால் குணம் குற்றங்கள் நாடற்குக் கருவி கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Perumaikkum Enaich Chirumaikkum Thaththam Karumame Kattalaik Kal

TRANSLATION:
Of greatness and of meanness too, The deeds of each are touchstone true.

MEANING IN ENGLISH:
A man's deeds are the touchstone of his greatness and littleness.
தெரிந்துதெளிதல் - MORE KURAL..
குறள்:501 அறம்பொருள் இன்பம் உயிரச்சம் நான்கின்
திறந்தெரிந்து தேறப் படும்.

How treats he virtue, wealth and pleasure? How, when life's at stake, Comports himself? This four-fold test of man will full assurance make.
குறள்:502 குடிப்பிறந்து குற்றத்தின் நீங்கி வடுப்பரியும்
நாணுடையான் சுட்டே தெளிவு.

Of noble race, of faultless worth, of generous pride That shrinks from shame or stain; in him may king confide.
குறள்:503 அரியகற்று ஆசற்றார் கண்ணும் தெரியுங்கால்
இன்மை அரிதே வெளிறு.

Though deeply learned, unflecked by fault, 'tis rare to see, When closely scanned, a man from all unwisdom free.
குறள்:504 குணம்நாடிக் குற்றமும் நாடி அவற்றுள்
மிகைநாடி மிக்க கொளல்.

Weigh well the good of each, his failings closely scan, As these or those prevail, so estimate the man.
குறள்:505 பெருமைக்கும் ஏனைச் சிறுமைக்கும் தத்தம்
கருமமே கட்டளைக் கல்.

Of greatness and of meanness too, The deeds of each are touchstone true.
குறள்:506 அற்றாரைத் தேறுதல் ஓம்புக மற்றவர்
பற்றிலர் நாணார் பழி.

Beware of trusting men who have no kith of kin; No bonds restrain such men, no shame deters from sin.
குறள்:507 காதன்மை கந்தா அறிவறியார்த் தேறுதல்
பேதைமை எல்லாந் தரும்.

By fond affection led who trusts in men of unwise soul, Yields all his being up to folly's blind control.
குறள்:508 தேரான் பிறனைத் தெளிந்தான் வழிமுறை
தீரா இடும்பை தரும்.

Who trusts an untried stranger, brings disgrace, Remediless, on all his race.
குறள்:509 தேறற்க யாரையும் தேராது தேர்ந்தபின்
தேறுக தேறும் பொருள்.

Trust no man whom you have not fully tried, When tested, in his prudence proved confide.
குறள்:510 தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவும்
தீரா இடும்பை தரும்.

Trust where you have not tried, doubt of a friend to feel, Once trusted, wounds inflict that nought can heal.