அதிகாரம்: இடனறிதல்
Knowing the Place - Itanaridhal
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:499

சிறைநலனும் சீரும் இலரெனினும் மாந்தர்
உறைநிலத்தோடு ஒட்டல் அரிது.


குறள் விளக்கம்
அரணாகிய நன்மையும் மற்றச் சிறப்பும் இல்லாதவராயினும் பகைவர் வாழ்கின்ற இடத்திற்குச் சென்று அவரைத் தாக்குதல் அரிது.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
சிறை நலனும் சீரும் இலர் எனினும் - அரண் அழித்தற்கு அருமையும் பெருமையுமாகிய ஆற்றல் உடையர் அல்லராயினும், மாந்தர் உறை நிலத்தொடு ஒட்டல் அரிது - வினைக்கு உரிய மாந்தரை அவர் உறைகின்ற நிலத்தின்கண் சென்று தாக்குதல் அரிது. ('நிலத்தொடு' என்பது வேற்றுமை மயக்கம். ஆண்மை உடையாரைச் சிறுமைநோக்கி இருப்பின்கண்சென்று தாக்கின், அவர் அது விட்டுப்போதல் துணிவினரன்றிச் சாதல் துணிவினராவர். ஆகவே, அவர்க்குப் பெரும்படை உடையும் என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Sirainalanum Seerum Ilareninum Maandhar Urainilaththotu Ottal Aridhu

TRANSLATION:
Though fort be none, and store of wealth they lack, 'Tis hard a people's homesteads to attack!.

MEANING IN ENGLISH:
It is a hazardous thing to attack men in their own country, although they may neither have power nor a good fortress.
இடனறிதல் - MORE KURAL..
குறள்:491 தொடங்கற்க எவ்வினையும் எள்ளற்க முற்றும்
இடங்கண்ட பின்அல் லது.

Begin no work of war, depise no foe, Till place where you can wholly circumvent you know.
குறள்:492 முரண்சேர்ந்த மொய்ம்பி னவர்க்கும் அரண்சேர்ந்தாம்
ஆக்கம் பலவுந் தரும்.

Though skill in war combine with courage tried on battle-field, The added gain of fort doth great advantage yield.
குறள்:493 ஆற்றாரும் ஆற்றி அடுப இடனறிந்து
போற்றார்கண் போற்றிச் செயின்.

E'en weak ones mightily prevail, if place of strong defence, They find, protect themselves, and work their foes offence.
குறள்:495 நெடும்புனலுள் வெல்லும் முதலை அடும்புனலின்
நீங்கின் அதனைப் பிற.

The crocodile prevails in its own flow of water wide, If this it leaves, 'tis slain by anything beside.
குறள்:496 கடலோடா கால்வல் நெடுந்தேர் கடலோடும்
நாவாயும் ஓடா நிலத்து.

The lofty car, with mighty wheel, sails not o'er watery main, The boat that skims the sea, runs not on earth's hard plain.
குறள்:497 அஞ்சாமை அல்லால் துணைவேண்டா எஞ்சாமை
எண்ணி இடத்தால் செயின்

Save their own fearless might they need no other aid, If in right place they fight, all due provision made.
குறள்:498 சிறுபடையான் செல்லிடம் சேரின் உறுபடையான்
ஊக்கம் அழிந்து விடும்.

If lord of army vast the safe retreat assail Of him whose host is small, his mightiest efforts fail.
குறள்:499 சிறைநலனும் சீரும் இலரெனினும் மாந்தர்
உறைநிலத்தோடு ஒட்டல் அரிது.

Though fort be none, and store of wealth they lack, 'Tis hard a people's homesteads to attack!.
குறள்:500 காலாழ் களரில் நரியடும் கண்ணஞ்சா
வேலாள் முகத்த களிறு.

The jackal slays, in miry paths of foot-betraying fen, The elephant of fearless eye and tusks transfixing armed men.