அதிகாரம்: வலியறிதல்
The Knowledge of Power - Valiyaridhal
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:477

ஆற்றின் அறவறிந்து ஈக அதுபொருள்
போற்றி வழங்கு நெறி.


குறள் விளக்கம்
தக்க வழியில் பிறர்க்கு கொடுக்கும் அளவு அறிந்து வாழாதவனுடைய வாழ்க்கை (பல வளமும்) இருப்பது போல் தோன்றி இல்லாமல் மறைந்து விடும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
ஆற்றின் அளவு அறிந்து ஈக - ஈயும் நெறியாலே தமக்கு உள்ள பொருளின் எல்லையை அறிந்து அதற்கு ஏற்ப ஈக, அது பொருள்போற்றி வழங்கும் நெறி - அங்ஙனம் ஈதல் பொருளைப் பேணிக் கொண்டொழுகும் நெறியாம். (ஈயும் நெறி மேலே இறைமாட்சியுள் 'வகுத்தலும் வல்லதரசு' குறள்.385) என்புழி உரைத்தாம் . எல்லைக்கு ஏற்ப ஈதலாவது, ஒன்றான எல்லையை நான்கு கூறாக்கி ,அவற்றுள் இரண்டனைத் தன் செலவாக்கி, ஒன்றனை மேல் இடர் வந்துழி அது நீக்குதற்பொருட்டு வைப்பாக்கி நின்ற ஒன்றனை ஈதல். பிறரும்,'வருவாயுள் கால் வழங்கி வாழ்தல்' (திரிகடுகம்.21) என்றார். பேணிக்கொண்டு ஒழுகுதல்: ஒருவரோடு நட்பிலாத அவனைத் தம்மோடு நட்புண்டாக்கிக் கொண்டு ஒழுகுதல். முதலில் செலவு சுருங்கின் பொருள் ஒருகாலும் நீங்காது என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Aatrin Aravarindhu Eeka Adhuporul Potri Vazhangu Neri

TRANSLATION:
With knowledge of the measure due, as virtue bids you give! That is the way to guard your wealth, and seemly live.

MEANING IN ENGLISH:
Let a man know the measure of his ability (to give), and let him give accordingly; such giving is the way to preserve his property.
வலியறிதல் - MORE KURAL..
குறள்:471 வினைவலியும் தன்வலியும் மாற்றான் வலியும்
துணைவலியும் தூக்கிச் செயல்.

The force the strife demands, the force he owns, the force of foes, The force of friends; these should he weigh ere to the war he goes.
குறள்:473 உடைத்தம் வலியறியார் ஊக்கத்தின் ஊக்கி
இடைக்கண் முரிந்தார் பலர்.

Ill-deeming of their proper powers, have many monarchs striven, And midmost of unequal conflict fallen asunder riven.
குறள்:474 அமைந்தாங் கொழுகான் அளவறியான் தன்னை
வியந்தான் விரைந்து கெடும்.

Who not agrees with those around, no moderation knows, In self-applause indulging, swift to ruin goes.
குறள்:475 பீலிபெய் சாகாடும் அச்சிறும் அப்பண்டஞ்
சால மிகுத்துப் பெயின்.

With peacock feathers light, you load the wain; Yet, heaped too high, the axle snaps in twain.
குறள்:476 நுனிக்கொம்பர் ஏறினார் அஃதிறந் தூக்கின்
உயிர்க்கிறுதி ஆகி விடும்.

Who daring climbs, and would himself upraise Beyond the branch's tip, with life the forfeit pays.
குறள்:477 ஆற்றின் அறவறிந்து ஈக அதுபொருள்
போற்றி வழங்கு நெறி.

With knowledge of the measure due, as virtue bids you give! That is the way to guard your wealth, and seemly live.
குறள்:478 ஆகாறு அளவிட்டி தாயினுங் கேடில்லை
போகாறு அகலாக் கடை.

Incomings may be scant; but yet, no failure there, If in expenditure you rightly learn to spare.
குறள்:479 அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல
இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும்.

Who prosperous lives and of enjoyment knows no bound, His seeming wealth, departing, nowhere shall be found.
குறள்:480 உளவரை தூக்காத ஒப்புர வாண்மை
வளவரை வல்லைக் கெடும்.

Beneficence that measures not its bound of means, Will swiftly bring to nought the wealth on which it leans.