அதிகாரம்: பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
Seeking the Aid of Great Men - Periyaaraith Thunaikkotal
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:448

இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன்
கெடுப்பா ரிலானுங் கெடும்.


குறள் விளக்கம்
கடிந்து அறிவுரைக் கூறும் பெரியாரின் துணை இல்லாதக் காவலற்ற அரசன், தன்னைக் கெடுக்ககும் பகைவர் எவரும் இல்லாவிட்டாலும் கெடுவான்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன் - சுழறுதற்கு உரியாரைத் தனக்குத் துணையாகக் கொள்ளாமையின் காவலற்ற அரசன், கெடுப்பார்இலானும் கெடும் - பகையாய்க் கெடுப்பார் இல்லையாயினும் தானே கெடும். ('இல்லாத, ஏமரா' என்பன பெயரெச்ச அடுக்கு. கொடுப்பார் உளராவர் என்பது தோன்ற, 'இலானும்' என்றார். தானே கெடுதலாவது: பாகனில்லாத யானைபோல நெறியல்லா நெறிச் சென்று கெடுதல்.)

TRANSLITERATION:
Itippaarai Illaadha Emaraa Mannan Ketuppaa Rilaanung Ketum

TRANSLATION:
The king with none to censure him, bereft of safeguards all, Though none his ruin work, shall surely ruined fall.

MEANING IN ENGLISH:
The king, who is without the guard of men who can rebuke him, will perish, even though there be no one to destroy him.
பெரியாரைத் துணைக்கோடல் - MORE KURAL..
குறள்:441 அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை
திறனறிந்து தேர்ந்து கொளல்.

As friends the men who virtue know, and riper wisdom share, Their worth weighed well, the king should choose with care.
குறள்:442 உற்றநோய் நீக்கி உறாஅமை முற்காக்கும்
பெற்றியார்ப் பேணிக் கொளல்.

Cherish the all-accomplished men as friends, Whose skill the present ill removes, from coming ill defend
குறள்:444 தம்மிற் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல்
வன்மையு ளெல்லாந் த

To live with men of greatness that their own excels, As cherished friends, is greatest power that with a monarch dwells.
குறள்:445 சூழ்வார்கண் ணாக ஒழுகலான் மன்னவன்
சூழ்வாரைக் சூழ்ந்து கொளல்.

The king, since counsellors are monarch's eyes, Should counsellors select with counsel wise.
குறள்:446 தக்கா ரினத்தனாய்த் தானொழுக வல்லானைச்
செற்றார் செயக்கிடந்த தில்.

The king, who knows to live with worthy men allied, Has nought to fear from any foeman's pride.
குறள்:447 இடிக்குந் துணையாரை யாள்வரை யாரே
கெடுக்குந் தகைமை யவர்.

What power can work his fall, who faithful ministers Employs, that thunder out reproaches when he errs.
குறள்:448 இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன்
கெடுப்பா ரிலானுங் கெடும்.

The king with none to censure him, bereft of safeguards all, Though none his ruin work, shall surely ruined fall.
குறள்:449 முதலிலார்க ஊதிய மில்லை மதலையாஞ்
சார்பிலார்க் கில்லை நிலை.

Who owns no principal, can have no gain of usury; Who lacks support of friends, knows no stability.
குறள்:450 பல்லார் பகைகொளலிற் பத்தடுத்த தீமைத்தே
நல்லார் தொடர்கை விடல்.

Than hate of many foes incurred, works greater woe Ten-fold, of worthy men the friendship to forego.