அதிகாரம்: பெரியாரைத் துணைக்கோடல்
Seeking the Aid of Great Men - Periyaaraith Thunaikkotal
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:444

தம்மிற் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல்
வன்மையு ளெல்லாந் த


குறள் விளக்கம்
தம்மைவிட (அறிவு முதலியவற்றால் ) பெரியவர் தமக்குச் சுற்றத்தராகுமாறு நடத்தல், வல்லமை எல்லாவற்றிலும் சிறந்ததாகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
தம்மின் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல் - அறிவு முதலியவற்றால் தம்மின் மிக்கார் தமக்குச் சிறந்தாராகத் தாம் அவர் வழிநின்று ஒழுகுதல், வன்மையுள் எல்லாம் தலை - அரசர்க்கு . எல்லா வலி உடைமையினும் தலை. (பொருள், படை, அரண்களான் ஆய வலியினும் இத்துணைவலி சிறந்தது என்றது. இவர் அவற்றான் நீக்கப்படாத தெய்வத்துன்பம் முதலியனவும் நீக்குதற்கு உரியர் ஆகலின்.)

TRANSLITERATION:
Thammir Periyaar Thamaraa Ozhukudhal Vanmaiyu Lellaan Thalai

TRANSLATION:
To live with men of greatness that their own excels, As cherished friends, is greatest power that with a monarch dwells.

MEANING IN ENGLISH:
So to act as to make those men, his own, who are greater than himself is of all powers the highest.
பெரியாரைத் துணைக்கோடல் - MORE KURAL..
குறள்:441 அறனறிந்து மூத்த அறிவுடையார் கேண்மை
திறனறிந்து தேர்ந்து கொளல்.

As friends the men who virtue know, and riper wisdom share, Their worth weighed well, the king should choose with care.
குறள்:442 உற்றநோய் நீக்கி உறாஅமை முற்காக்கும்
பெற்றியார்ப் பேணிக் கொளல்.

Cherish the all-accomplished men as friends, Whose skill the present ill removes, from coming ill defend
குறள்:443 அரியவற்று ளெல்லாம் அரிதே பெரியாரைப்
பேணித் தமராக் கொளல்.

To cherish men of mighty soul, and make them all their own, Of kingly treasures rare, as rarest gift is known.
குறள்:444 தம்மிற் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல்
வன்மையு ளெல்லாந் த

To live with men of greatness that their own excels, As cherished friends, is greatest power that with a monarch dwells.
குறள்:445 சூழ்வார்கண் ணாக ஒழுகலான் மன்னவன்
சூழ்வாரைக் சூழ்ந்து கொளல்.

The king, since counsellors are monarch's eyes, Should counsellors select with counsel wise.
குறள்:446 தக்கா ரினத்தனாய்த் தானொழுக வல்லானைச்
செற்றார் செயக்கிடந்த தில்.

The king, who knows to live with worthy men allied, Has nought to fear from any foeman's pride.
குறள்:447 இடிக்குந் துணையாரை யாள்வரை யாரே
கெடுக்குந் தகைமை யவர்.

What power can work his fall, who faithful ministers Employs, that thunder out reproaches when he errs.
குறள்:448 இடிப்பாரை இல்லாத ஏமரா மன்னன்
கெடுப்பா ரிலானுங் கெடும்.

The king with none to censure him, bereft of safeguards all, Though none his ruin work, shall surely ruined fall.
குறள்:449 முதலிலார்க ஊதிய மில்லை மதலையாஞ்
சார்பிலார்க் கில்லை நிலை.

Who owns no principal, can have no gain of usury; Who lacks support of friends, knows no stability.
குறள்:450 பல்லார் பகைகொளலிற் பத்தடுத்த தீமைத்தே
நல்லார் தொடர்கை விடல்.

Than hate of many foes incurred, works greater woe Ten-fold, of worthy men the friendship to forego.