அதிகாரம்: குற்றங்கடிதல்
The Correction of Faults - Kutrangatidhal
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:440

காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின்
ஏதில ஏதிலார் நூல்.


குறள் விளக்கம்
தன் விருப்பம் பிறர்க்கு தெரியாதபடி விருப்பமான வற்றை நுகர வல்லவனானால், பகைவர் தன்னை வஞ்சிப்பதற்காகச் செய்யும் சூழ்ச்சிகள் பலிக்காமல் போகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின் - தான் காதலித்த பொருள்களை அவர் அக்காதல் அறியாமல் அனுபவிக்க வல்லனாயின், ஏதிலார் நூல் ஏதில் - பகைவர் தன்னை வஞ்சித்தற்கு எண்ணும் எண்ணம் பழுதாம். (அறிந்தவழி அவை வாயிலாகப் புகுந்து வஞ்சிப்பர் ஆகலின், அறியாமல் உய்த்தால் வாயில் இன்மையின் வஞ்சிக்கப்படான் என்பதாம். காமம், வெகுளி, உவகை என்பன முற்றக்கடியும் குற்றம் அன்மையின், இதனான் பெரும்பான்மைத்தாகிய காமம் நுகருமாறு கூறி, ஏனைச் சிறுபான்மையவற்றிற்குப் பொதுவகை விலக்கினையே கொண்டொழிந்தார்.)

TRANSLITERATION:
Kaadhala Kaadhal Ariyaamai Uykkirpin Edhila Edhilaar Nool

TRANSLATION:
If, to your foes unknown, you cherish what you love, Counsels of men who wish you harm will harmless prove.

MEANING IN ENGLISH:
If (a king) enjoys, privately the things which he desires, the designs of his enemies will be useless.
குற்றங்கடிதல் - MORE KURAL..
குறள்:431 செருக்குஞ் சினமும் சிறுமையும் இல்லார்
பெருக்கம் பெருமித நீர்த்து.

Who arrogance, and wrath, and littleness of low desire restrain, To sure increase of lofty dignity attain.
குறள்:432 இவறலும் மாண்பிறந்த மானமும் மாணா
உவகையும் ஏதம் இறைக்கு.

A niggard hand, o'erweening self-regard, and mirth Unseemly, bring disgrace to men of kingly brith.
குறள்:433 தினைத்துணையாங் குற்றம் வரினும் பனைத்துணையாக்
கொள்வர் பழிநாணு வார்.

Though small as millet-seed the fault men deem; As palm tree vast to those who fear disgrace 'twill seem.
குறள்:434 குற்றமே காக்க பொருளாகக் குற்றமே
அற்றந் த்ரூஉம் பகை.

Freedom from faults is wealth; watch heedfully 'Gainst these, for fault is fatal enmity.
குறள்:436 தன்குற்றம் நீக்கிப் பிறர்குற்றங் காண்கிற்பின்
என்குற்ற மாகும் இறைக்கு.

Faultless the king who first his own faults cures, and then Permits himself to scan faults of other men.
குறள்:437 செயற்பால செய்யா திவறியான் செல்வம்
உயற்பால தன்றிக் கெடும்.

Who leaves undone what should be done, with niggard mind, His wealth shall perish, leaving not a wrack behind.
குறள்:438 பற்றுள்ளம் என்னும் இவறன்மை எற்றுள்ளும்
எண்ணப் படுவதொன் றன்று.

The greed of soul that avarice men call, When faults are summed, is worst of all.
குறள்:439 வியவற்க எஞ்ஞான்றும் தன்னை நயவற்க
நன்றி பயவா வினை.

Never indulge in self-complaisant mood, Nor deed desire that yields no gain of good.
குறள்:440 காதல காதல் அறியாமை உய்க்கிற்பின்
ஏதில ஏதிலார் நூல்.

If, to your foes unknown, you cherish what you love, Counsels of men who wish you harm will harmless prove.