அதிகாரம்: கேள்வி
Hearing - Kelvi
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:420

செவியிற் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள்
அவியினும் வாழினும் என்.


குறள் விளக்கம்
செவியால் கேள்விச் சுவை உணராமல் வாயின் சுவையுணர்வு மட்டும் உடைய மக்கள், இறந்தாலும் என்ன, உயிரோடு வாழ்ந்தாலும் என்ன.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
செவியின் சுவை உணரா வாய் உணர்வின் மாக்கள் - செவியான் நுகரப்படுஞ் சுவைகளை உணராத வாய் உணர்வினையுடைய மாந்தர், அவியினும் வாழினும் என் - சாவினும் வாழினும் உலகிற்கு வருவது என்ன? (செவியால் நுகரப்படும் சுவைகளாவன: சொற்சுவையும் பொருட்சுவையும். அவற்றுள் சொற்சுவை குணம், அலங்காரம் என இருவகைத்து: பொருட்சுவை காமம், நகை, கருணை, வீரம், உருத்திரம், அச்சம், இழிப்பு, வியப்பு, சாந்தம் என ஒன்பது வகைத்து. அவையெல்லாம் ஈண்டு உரைப்பின் பெருகும். 'வாயுணர்வு' 'என்பது இடைப்பதங்கள் தொக்கு நின்ற மூன்றாம் வேற்றுமைத் தொகை; அது வாயான் நுகரப்படும் சுவைகளை உணரும் உணர்வு என விரியும். அவை கைப்பு. கார்ப்பு, புளிப்பு, உவர்ப்பு, துவர்ப்பு, தித்திப்பு என ஆறு ஆம். செத்தால் இழப்பதும் வாழ்ந்தால் பெறுவதும்' இன்மையின், இரண்டும் ஒக்கும் என்பதாம். வாயுணர்வின் என்று பாடம் ஓதுவாரும் உளர். இவை மூன்று பாட்டானும்கேளாதவழிப்படும் குற்றம் கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Seviyir Suvaiyunaraa Vaayunarvin Maakkal Aviyinum Vaazhinum En?

TRANSLATION:
His mouth can taste, but ear no taste of joy can give! What matter if he die, or prosperous live?.

MEANING IN ENGLISH:
What does it matter whether those men live or die, who can judge of tastes by the mouth, and not by the ear ?.
கேள்வி - MORE KURAL..
குறள்:411 செல்வத்துட் செல்வஞ் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம்
செல்வத்து ளெல்லாந் தலை.

Wealth of wealth is wealth acquired be ear attent; Wealth mid all wealth supremely excellent.
குறள்:412 செவுக்குண வில்லாத போழ்து சிறிது
வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்.

When 'tis no longer time the listening ear to feed With trifling dole of food supply the body's need.
குறள்:413 செவியுணவிற் கேள்வி யுடையார் அவியுணவின்
ஆன்றாரோ டொப்பர் நிலத்து.

Who feed their ear with learned teachings rare, Are like the happy gods oblations rich who share.
குறள்:414 கற்றில னாயினுங் கேட்க அஃதொருவற்கு
ஒற்கத்தின் ஊற்றாந் துணை.

Though learning none hath he, yet let him hear alway: In weakness this shall prove a staff and stay.
குறள்:416 எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும்
ஆன்ற பெருமை தரும்.

Let each man good things learn, for e'en as he Shall learn, he gains increase of perfect dignity.
குறள்:417 பிழைத்துணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லா ரிழைத்துணர்ந்
தீண்டிய கேள்வி யவர்.

Not e'en through inadvertence speak they foolish word, With clear discerning mind who've learning's ample lessons heard.
குறள்:418 கேட்பினுங் கேளாத் தகையவே கேள்வியால்
தோட்கப் படாத செவி.

Where teaching hath not oped the learner's ear, The man may listen, but he scarce can hear.
குறள்:419 நுணங்கிய கேள்விய ரல்லார் வணங்கிய
வாயின ராதல் அரிது.

'Tis hard for mouth to utter gentle, modest word, When ears discourse of lore refined have never heard.
குறள்:420 செவியிற் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள்
அவியினும் வாழினும் என்.

His mouth can taste, but ear no taste of joy can give! What matter if he die, or prosperous live?.