அதிகாரம்: கேள்வி
Hearing - Kelvi
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:416

எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும்
ஆன்ற பெருமை தரும்.


குறள் விளக்கம்
எவ்வளவு சிறிதே ஆயினும் நல்லவற்றைக் கேட்டறிய வேண்டும், கேட்ட அந்த அளவிற்கு அவை நிறைந்த பெருமையைத் தரும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க - ஒருவன் சிறிதாயினும் உறுதிப் பொருள்களைக் கேட்க, அனைத்தானும் ஆன்ற பெருமை தரும் - அக்கேள்வி அத்துணையாயினும் நிறைந்த பெருமையைத் தரும் ஆகலான். ('எனைத்து' , 'அனைத்து' என்பன கேட்கும் பொருள்மேலும் காலத்தின்மேலும் நின்றன. அக்கேள்வி மழைத்துளிபோல வந்து ஈண்டி எல்லா அறிவுகளையும் உள ஆக்கலின், 'சிறிது' என்று இகழற்க என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Enaiththaanum Nallavai Ketka Anaiththaanum Aandra Perumai Tharum

TRANSLATION:
Let each man good things learn, for e'en as he Shall learn, he gains increase of perfect dignity.

MEANING IN ENGLISH:
Let a man listen, never so little, to good (instruction), even that will bring him great dignity.
கேள்வி - MORE KURAL..
குறள்:412 செவுக்குண வில்லாத போழ்து சிறிது
வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்.

When 'tis no longer time the listening ear to feed With trifling dole of food supply the body's need.
குறள்:413 செவியுணவிற் கேள்வி யுடையார் அவியுணவின்
ஆன்றாரோ டொப்பர் நிலத்து.

Who feed their ear with learned teachings rare, Are like the happy gods oblations rich who share.
குறள்:414 கற்றில னாயினுங் கேட்க அஃதொருவற்கு
ஒற்கத்தின் ஊற்றாந் துணை.

Though learning none hath he, yet let him hear alway: In weakness this shall prove a staff and stay.
குறள்:415 இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே
ஒழுக்க முடையார்வாய்ச் சொல்.

Like staff in hand of him in slippery ground who strays Are words from mouth of those who walk in righteous ways.
குறள்:416 எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும்
ஆன்ற பெருமை தரும்.

Let each man good things learn, for e'en as he Shall learn, he gains increase of perfect dignity.
குறள்:417 பிழைத்துணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லா ரிழைத்துணர்ந்
தீண்டிய கேள்வி யவர்.

Not e'en through inadvertence speak they foolish word, With clear discerning mind who've learning's ample lessons heard.
குறள்:418 கேட்பினுங் கேளாத் தகையவே கேள்வியால்
தோட்கப் படாத செவி.

Where teaching hath not oped the learner's ear, The man may listen, but he scarce can hear.
குறள்:419 நுணங்கிய கேள்விய ரல்லார் வணங்கிய
வாயின ராதல் அரிது.

'Tis hard for mouth to utter gentle, modest word, When ears discourse of lore refined have never heard.
குறள்:420 செவியிற் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள்
அவியினும் வாழினும் என்.

His mouth can taste, but ear no taste of joy can give! What matter if he die, or prosperous live?.