அதிகாரம்: கேள்வி
Hearing - Kelvi
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:412

செவுக்குண வில்லாத போழ்து சிறிது
வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்.


குறள் விளக்கம்
செவிக்கு கேள்வியாகிய உணவு இல்லாத போது (அதற்க்கு துணையாக உடலை ஒப்புமாறு) வயிற்றுக்கும் சிறிது உணவு தரப்படும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
செவிக்கு உணவு இல்லாத போழ்து - செவிக்கு உணவாகிய கேள்வி இல்லாத பொழுது, வயிற்றுக்கும் சிறிது ஈயப்படும் - வயிற்றுக்கும் சிறிது உணவு இடப்படும். (சுவை மிகுதியும் பிற்பயத்தலும் உடைய கேள்வி உள்ளபொழுது வெறுக்கப்படுதலான் 'இல்லாத போழ்து' என்றும், பெரிதாயவழித்தேடல் துன்பமேயன்றி நோயும் காமமும் பெருகுதலான் சிறிது என்றும் அதுதானும் பின்இருந்து கேட்டற்பொருட்டாகலான் 'ஈயப்படும்' என்றும் கூறினார்.ஈதல், வயிற்றது இழிவு தோன்ற நின்றது. இவை இரண்டு பாட்டானும் கேள்வியதுசிறப்புக் கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Sevikkuna Villaadha Pozhdhu Siridhu Vayitrukkum Eeyap Patum

TRANSLATION:
When 'tis no longer time the listening ear to feed With trifling dole of food supply the body's need.

MEANING IN ENGLISH:
When there is no food for the ear, give a little also to the stomach.
கேள்வி - MORE KURAL..
குறள்:411 செல்வத்துட் செல்வஞ் செவிச்செல்வம் அச்செல்வம்
செல்வத்து ளெல்லாந் தலை.

Wealth of wealth is wealth acquired be ear attent; Wealth mid all wealth supremely excellent.
குறள்:412 செவுக்குண வில்லாத போழ்து சிறிது
வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்.

When 'tis no longer time the listening ear to feed With trifling dole of food supply the body's need.
குறள்:413 செவியுணவிற் கேள்வி யுடையார் அவியுணவின்
ஆன்றாரோ டொப்பர் நிலத்து.

Who feed their ear with learned teachings rare, Are like the happy gods oblations rich who share.
குறள்:414 கற்றில னாயினுங் கேட்க அஃதொருவற்கு
ஒற்கத்தின் ஊற்றாந் துணை.

Though learning none hath he, yet let him hear alway: In weakness this shall prove a staff and stay.
குறள்:415 இழுக்கல் உடையுழி ஊற்றுக்கோல் அற்றே
ஒழுக்க முடையார்வாய்ச் சொல்.

Like staff in hand of him in slippery ground who strays Are words from mouth of those who walk in righteous ways.
குறள்:416 எனைத்தானும் நல்லவை கேட்க அனைத்தானும்
ஆன்ற பெருமை தரும்.

Let each man good things learn, for e'en as he Shall learn, he gains increase of perfect dignity.
குறள்:417 பிழைத்துணர்ந்தும் பேதைமை சொல்லா ரிழைத்துணர்ந்
தீண்டிய கேள்வி யவர்.

Not e'en through inadvertence speak they foolish word, With clear discerning mind who've learning's ample lessons heard.
குறள்:418 கேட்பினுங் கேளாத் தகையவே கேள்வியால்
தோட்கப் படாத செவி.

Where teaching hath not oped the learner's ear, The man may listen, but he scarce can hear.
குறள்:419 நுணங்கிய கேள்விய ரல்லார் வணங்கிய
வாயின ராதல் அரிது.

'Tis hard for mouth to utter gentle, modest word, When ears discourse of lore refined have never heard.
குறள்:420 செவியிற் சுவையுணரா வாயுணர்வின் மாக்கள்
அவியினும் வாழினும் என்.

His mouth can taste, but ear no taste of joy can give! What matter if he die, or prosperous live?.