அதிகாரம்: கல்வி
Learning -
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:395

உடையார்முன் இல்லார்போல் ஏக்கற்றுங் கற்றார்
கடையரே கல்லா தவர்.


குறள் விளக்கம்
செல்வர் முன் வறியவர் நிற்பது போல் (கற்றவர்முன்) ஏங்கித் தாழ்ந்து நின்றும் கல்விக் கற்றவரே உயர்ந்தவர், கல்லாதவர் இழிந்தவர்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
உடையார்முன் இல்லார் போல் ஏக்கற்றும் கற்றார் - 'பிற்றை நிலைமுனியாது கற்றல் நன்று' (புறநா.183) ஆதலான் , செல்வர்முன் நல்கூர்ந்தார் நிற்குமாறு போலத் தாமும் ஆசிரியர்முன் ஏக்கற்று நின்றும் கற்றார் தலையாயினார். கல்லாதவர் கடையரே - அந்நிலைக்கு நாணிக் கல்லாதவர் எஞ்ஞான்றும் இழிந்தாரேயாவர். (உடையார், இல்லார் என்பன உலகவழக்கு. ஏக்கறுதல் ஆசையால் தாழ்தல். கடையர் என்றதனான், அதன் மறுதலைப் பெயர் வருவிக்கப்பட்டது. பொய்யாய மானம் நோக்க மெய்யாய கல்வி இழந்தார் பின் ஒரு ஞான்றும் அறிவுடைய ராகாமையின், 'கடையரே' என்றார். இதனால் கற்றாரது உயர்வும் கல்லாதாரது இழிவும் கூறப்பட்டன.)

TRANSLITERATION:
Utaiyaarmun Illaarpol Ekkatrung Katraar Kataiyare Kallaa Thavar

TRANSLATION:
With soul submiss they stand, as paupers front a rich man's face; Yet learned men are first; th'unlearned stand in lowest place.

MEANING IN ENGLISH:
The unlearned are inferior to the learned, before whom they stand begging, as the destitute before the wealthy.
கல்வி - MORE KURAL..
குறள்:391 கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக.

So learn that you may full and faultless learning gain, Then in obedience meet to lessons learnt remain.
குறள்:392 எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும்
கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு..

The twain that lore of numbers and of letters give Are eyes, the wise declare, to all on earth that live.
குறள்:393 கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு
புண்ணுடையர் கல்லா தவர்.

Men who learning gain have eyes, men say; Blockheads' faces pairs of sores display.
குறள்:394 உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப் பிரிதல்
அனைத்தே புலவர் தொழில்.

You meet with joy, with pleasant thought you part; Such is the learned scholar's wonderous art!.
குறள்:395 உடையார்முன் இல்லார்போல் ஏக்கற்றுங் கற்றார்
கடையரே கல்லா தவர்.

With soul submiss they stand, as paupers front a rich man's face; Yet learned men are first; th'unlearned stand in lowest place.
குறள்:396 தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்
கற்றனைத் தூறும் அறிவு.

In sandy soil, when deep you delve, you reach the springs below; The more you learn, the freer streams of wisdom flow.
குறள்:397 யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்னொருவன்
சாந்துணையுங் கல்லாத வாறு.

The learned make each land their own, in every city find a home; Who, till they die; learn nought, along what weary ways they roam!.
குறள்:398 ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து.

The man who store of learning gains, In one, through seven worlds, bliss attains.
குறள்:399 தாமின் புறுவது உலகின் புறக்கண்டு
காமுறுவர் கற்றறிந் தார்.

Their joy is joy of all the world, they see; thus more The learners learn to love their cherished lore.
குறள்:400 கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி யொருவற்கு
மாடல்ல மற்றை யவை.

Learning is excellence of wealth that none destroy; To man nought else affords reality of joy.