அதிகாரம்: இறைமாட்சி
The Greatness of a King - Iraimaatchi
குறள் இயல்: அரசியல்
Royalty - Arasiyal
குறள் பால்: பொருட்பால்
குறள்:387

இன்சொலால் ஈத்தளிக்க வல்லார்க்குத் தன்சொலால்
தான்கண் டனைத்திவ் வுலகு.


குறள் விளக்கம்
இனியச் சொற்களுடன் தக்கவர்க்குப் பொருளை உதவிக் காக்க வல்ல அரசனுக்கு இவ்வுலகம் தன் புகழோடு தான் கருதியபடி அமைவதாகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
இன்சொலால் ஈத்து அளிக்க வல்லாற்கு - இனிய சொல்லுடனே ஈதலைச் செய்து அளிக்கவல்ல அரசனுக்கு, இவ்வுலகு தன் சொலால் தான் கண்டனைத்து - இவ்வுலகம் தன் புகழோடு மேவித் தான் கருதிய அளவிற்றாம். (இன்சொல்: கேள்வியினும் வினையினும் இனியவாய சொல். ஈதல்: வேண்டுவார்க்கு வேண்டுவன கொடுத்தல். அளித்தல்: தன் பரிவாரத்தானும் பகைவரானும் நலிவுபடாமல்காத்தல். இவை அரியவாகலின் 'வல்லாற்கு' என்றும், அவன் மண் முழுவதும் ஆளும் ஆகலின் 'இவ்வுலகு' என்றும்கூறினார். கருதிய அளவிற்றாதல் - கருதிய பொருள் எல்லாம் சுரத்தல்.)

TRANSLITERATION:
Insolaal Eeththalikka Vallaarkkuth Thansolaal Thaankan Tanaiththiv Vulaku

TRANSLATION:
With pleasant speech, who gives and guards with powerful liberal hand, He sees the world obedient all to his command.

MEANING IN ENGLISH:
The world will praise and submit itself to the mind of the king who is able to give with affability, and to protect all who come to him.
இறைமாட்சி - MORE KURAL..
குறள்:381 படைகுடி கூழ்அமைச்சு நட்பரண் ஆறும்
உடையான் அரசருள் ஏறு.

An army, people, wealth, a minister, friends, fort: six things- Who owns them all, a lion lives amid the kings.
குறள்:383 தூங்காமை கல்வி துணிவுடைமை இம்மூன்றும்
நீங்கா நிலனான் பவர்க்கு.

A sleepless promptitude, knowledge, decision strong: These three for aye to rulers of the land belong.
குறள்:384 அறனிழுக்கா தல்லவை நீக்கி மறனிழுக்கா
மானம் உடைய தரசு.

Kingship, in virtue failing not, all vice restrains, In courage failing not, it honour's grace maintains.
குறள்:385 இயற்றலும் ஈட்டலுங் காத்தலும் காத்த
வகுத்தலும் வல்ல தரசு.

A king is he who treasure gains, stores up, defends, And duly for his kingdom's weal expends.
குறள்:386 காட்சிக் கெளியன் கடுஞ்சொல்லன் அல்லனேல்
மீக்கூறும் மன்னன் நிலம்.

Where king is easy of access, where no harsh word repels, That land's high praises every subject swells.
குறள்:387 இன்சொலால் ஈத்தளிக்க வல்லார்க்குத் தன்சொலால்
தான்கண் டனைத்திவ் வுலகு.

With pleasant speech, who gives and guards with powerful liberal hand, He sees the world obedient all to his command.
குறள்:388 முறைசெய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு
இறையென்று வைக்கப் படும்.

Who guards the realm and justice strict maintains, That king as god o'er subject people reigns.
குறள்:389 செவிகைப்பச் சொற்பொறுக்கும் பண்புடை வேந்தன்
கவிகைக்கீழ்த் தங்கும் உலகு.

The king of worth, who can words bitter to his ear endure, Beneath the shadow of his power the world abides secure.
குறள்:390 கொடையளி செங்கோல் குடியோம்பல் நான்கும்
உடையானாம் வேந்தர்க் கொளி.

Gifts, grace, right sceptre, care of people's weal; These four a light of dreaded kings reveal.