அதிகாரம்: ஊழ்
Fate - Oozh
குறள் இயல்: ஊழியல்
Fate - Oozhiyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:374

இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு
தெள்ளிய ராதலும் வேறு.


குறள் விளக்கம்
உலகத்தின் இயற்க்கை ஊழின் காரணமாக இரு வேறு வகைப்படும், செல்வம் உடையவராதலும் வேறு அறிவு உடையவராதலும் வேறு.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
உலகத்து இயற்கை இரு வேறு - உலகத்து ஊழினான் ஆய இயற்கை இரண்டு கூறு, திரு வேறு தெள்ளியராதலும் வேறு - ஆதலால் செல்வமுடையராதலும் வேறு, அறிவுடையராதலும் வேறு. (செல்வத்தினைப் படைத்தலும் காத்தலும் பயன்கோடலும் அறிவுடையார்க்கல்லது இயலாவன்றே? அவ்வாறன்றி, அறிவுடையார் வறியராகவும் ஏனையார் செல்வராகவும் காண்டலான், அறிவுடையராதற்கு ஆகும் ஊழ் செல்வமுடையராதற்கு ஆகாது, செல்வமுடையராதற்கு ஆகும் ஊழ் அறிவுடையராதற்கு ஆகாது என்றதாயிற்று. ஆகவே, செல்வம் செய்யுங்கால் அறிவாகிய துணைக்காரணமும் வேண்டா என்பது பெற்றாம்.)

TRANSLITERATION:
Iruveru Ulakaththu Iyarkai Thiruveru Thelliya Raadhalum Veru

TRANSLATION:
Two fold the fashion of the world: some live in fortune's light; While other some have souls in wisdom's radiance bright.

MEANING IN ENGLISH:
There are (through fate) two different natures in the world, hence the difference (observable in men) in (their acquisition of) wealth, and in their attainment of knowledge.
ஊழ் - MORE KURAL..
குறள்:371 ஆகூழால் தோன்றும் அசைவின்மை கைப்பொருள்
போகூழால் தோன்றும் மடி.

Wealth-giving fate power of unflinching effort brings; From fate that takes away idle remissness springs.
குறள்:372 பேதைப் படுக்கும் இழவூழ் அறிவகற்றும்
ஆகலூழ் உற்றக் கடை.

The fate that loss ordains makes wise men's wisdom foolishness; The fate that gain bestows with ampler powers will wisdom bless.
குறள்:373 நுண்ணிய நூல்பல கற்பினும் மற்றுந்தன்
உண்மை யறிவே மிகும்.

In subtle learning manifold though versed man be, 'The wisdom, truly his, will gain supremacy.
குறள்:374 இருவேறு உலகத்து இயற்கை திருவேறு
தெள்ளிய ராதலும் வேறு.

Two fold the fashion of the world: some live in fortune's light; While other some have souls in wisdom's radiance bright.
குறள்:375 நல்லவை எல்லாஅந் தீயவாம் தீயவும்
நல்லவாம் செல்வம் செயற்கு.

All things that good appear will oft have ill success; All evil things prove good for gain of happiness.
குறள்:376 பரியினும் ஆகாவாம் பாலல்ல உய்த்துச்
சொரியினும் போகா தம.

Things not your own will yield no good, howe'er you guard with pain; Your own, howe'er you scatter them abroad, will yours remain.
குறள்:377 வகுத்தான் வகுத்த வகையல்லால் கோடி
தொகுத்தார்க்கு துய்த்தல் அரிது.

Save as the 'sharer' shares to each in due degree, To those who millions store enjoyment scarce can be.
குறள்:378 துறப்பார்மன் துப்புர வில்லார் உறற்பால
ஊட்டா கழியு மெனின்.

The destitute with ascetics merit share, If fate to visit with predestined ills would spare.
குறள்:379 நன்றாங்கால் நல்லவாக் காண்பவர் அன்றாங்கால்
அல்லற் படுவ தெவன்.

When good things come, men view them all as gain; When evils come, why then should they complain?.
குறள்:380 ஊழிற் பெருவலி யாவுள மற்றொன்று
சூழினுந் தான்முந் துறும்.

What powers so great as those of Destiny? Man's skill Some other thing contrives; but fate's beforehand still.