அதிகாரம்: இன்னாசெய்யாமை
Not doing Evil - Innaaseyyaamai
குறள் இயல்: துறவறவியல்
Ascetic Virtue - Thuravaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:320

நோயெல்லாம் நோய்செய்தார் மேலவாம் நோய்செய்யார்
நோயின்மை வேண்டு பவர்.


குறள் விளக்கம்
துன்பம் எல்லாம் துன்பம் செய்தவரையேச் சார்வன, ஆகையால் துன்பம் இல்லாமல் வாழ்தலை விரும்புகின்றவர் பிறர்க்கு துன்பம் செய்யார்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
நோய் எல்லாம் நோய் செய்தார் மேலவாம் - இன்னாதன எல்லாம் பிறிதோர் உயிர்க்கு இன்னாதன செய்தார் மேல் ஆம், நோய் இன்மை வேண்டுபவர் நோய் செய்யார் - அதனால் தம் உயிர்க்கு இன்னாதன வேண்டாதார், பிறிதோர் உயிர்க்கு இன்னாதன செய்யார். ('உயிர்நிலத்து வினைவித்து இட்டார்க்கு விளைவும் 'அதுவே', (சீவக. முத்தி 164) ஆகலின், நோய் எல்லாம் நோய் செய்தார் மேலவாம்' என்றார். இது சொற்பொருள் பின்வருநிலை. இவை இரண்டு பாட்டானும் அது செய்தார்க்கு வரும் தீங்கு கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Noyellaam Noiseydhaar Melavaam Noiseyyaar Noyinmai Ventu Pavar

TRANSLATION:
O'er every evil-doer evil broodeth still; He evil shuns who freedom seeks from ill.

MEANING IN ENGLISH:
Sorrow will come upon those who cause pain to others; therfore those, who desire to be free from sorrow, give no pain to others.
இன்னாசெய்யாமை - MORE KURAL..
குறள்:311 சிறப்பீனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்குஇன்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள்.

Though ill to neighbour wrought should glorious pride of wealth secure, No ill to do is fixed decree of men in spirit pure.
குறள்:312 கறுத்துஇன்னா செய்தவக் கண்ணும் மறுத்தின்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள்.

Though malice work its worst, planning no ill return, to endure, And work no ill, is fixed decree of men in spirit pure.
குறள்:313 செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்தபின்
உய்யா விழுமந் தரும்.

Though unprovoked thy soul malicious foes should sting, Retaliation wrought inevitable woes will bring.
குறள்:314 இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண
நன்னயஞ் செய்து விடல்.

To punish wrong, with kindly benefits the doers ply; Thus shame their souls; but pass the ill unheeded by.
குறள்:316 இன்னா எனத்தான் உணர்ந்தவை துன்னாமை
வேண்டும் பிறன்கண் செயல்.

What his own soul has felt as bitter pain, From making others feel should man abstain.
குறள்:317 எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானாம்
மாணாசெய் யாமை தலை.

To work no wilful woe, in any wise, through all the days, To any living soul, is virtue's highest praise.
குறள்:318 தன்னுயிர்ககு ஏன்னாமை தானறிவான் என்கொலோ
மன்னுயிர்க்கு இன்னா செயல்.

Whose soul has felt the bitter smart of wrong, how can He wrongs inflict on ever-living soul of man?.
குறள்:319 பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்குஇன்னா
பிற்பகல் தாமே வரும்.

If, ere the noontide, you to others evil do, Before the eventide will evil visit you.
குறள்:320 நோயெல்லாம் நோய்செய்தார் மேலவாம் நோய்செய்யார்
நோயின்மை வேண்டு பவர்.

O'er every evil-doer evil broodeth still; He evil shuns who freedom seeks from ill.