அதிகாரம்: அறன்வலியுறுத்தல்
Assertion of the Strength of Virtue - Aran Valiyuruththal
குறள் இயல்: பாயிரவியல்
Prologue - Paayiraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:32

அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை
மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு.


குறள் விளக்கம்
ஒரு வருடைய வாழ்கைக்கு அறத்தை விட நன்மையானதும் இல்லை: அறத்தை போற்றாமல் மறப்பதை விடக்கொடியதும் இல்லை.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
அறத்தின் ஊங்கு ஆக்கமும் இல்லை - ஒருவனுக்கு அறஞ்செய்தலின் மேற்பட்ட ஆக்கமும் இல்லை; அதனை மறத்தலின் ஊங்கு கேடு இல்லை - அதனை மயக்கத்தான் மறத்தலின் மேற்பட்ட கேடும் இல்லை. ('அறத்தின் ஊங்கு ஆக்கமும் இல்லை'. என மேற்சொல்லியதனையே அநுவதித்தார், அதனால் கேடு வருதல் கூறுதற் பயன் நோக்கி. இதனான் அது செய்யாவழிக் கேடு வருதல் கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Araththinooungu Aakkamum Illai Adhanai Maraththalin Oongillai Ketu

TRANSLATION:
No greater gain than virtue aught can cause; No greater loss than life oblivious of her laws.

MEANING IN ENGLISH:
There can be no greater source of good than (the practice of) virtue; there can be no greater source of evil than the forgetfulness of it.
அறன்வலியுறுத்தல் - MORE KURAL..
குறள்:32 அறத்தினூஉங்கு ஆக்கமும் இல்லை அதனை
மறத்தலின் ஊங்கில்லை கேடு.

No greater gain than virtue aught can cause; No greater loss than life oblivious of her laws.
குறள்:33 ஒல்லும் வகையான் அறவினை ஓவாதே
செல்லும்வாய் எல்லாஞ் செயல்.

To finish virtue's work with ceaseless effort strive, What way thou may'st, where'er thou see'st the work may thrive.
குறள்:34 மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்தறன்
ஆகுல நீர பிற.

Spotless be thou in mind! This only merits virtue's name; All else, mere pomp of idle sound, no real worth can claim.
குறள்:35 அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னாச்சொல் நான்கும்
இழுக்கா இயன்றது அறம்.

'Tis virtue when, his footsteps sliding not through envy, wrath, Lust, evil speech-these four, man onwards moves in ordered path.
குறள்:36 அன்றறிவாம் என்னாது அறஞ்செய்க மற்றது
பொன்றுங்கால் பொன்றாத் துணை.

. Do deeds of virtue now. Say not, 'To-morrow we'll be wise'; Thus, when thou diest, shalt thou find a help that never die
குறள்:37 அறத்தாறு இதுவென வேண்டா சிவிகை
பொறுத்தானோடு ஊர்ந்தான் இடை.

Needs not in words to dwell on virtue's fruits: compare The man in litter borne with them that toiling bear!
குறள்:38 வீழ்நாள் படாஅமை நன்றாற்றின் அஃதொருவன்
வாழ்நாள் வழியடைக்கும் கல்.

If no day passing idly, good to do each day you toil, A stone it will be to block the way of future days of moil.
குறள்:39 அறத்தான் வருவதே இன்பம் மற்றெல்லாம்
புறத்த புகழும் இல.

What from virtue floweth, yieldeth dear delight; All else extern, is void of glory's light.
குறள்:40 செயற்பால தோரும் அறனே ஒருவற்கு
உயற்பால தோரும் பழி.

'Virtue' sums the things that should be done; 'Vice' sums the things that man should shun.