அதிகாரம்: இன்னாசெய்யாமை
Not doing Evil - Innaaseyyaamai
குறள் இயல்: துறவறவியல்
Ascetic Virtue - Thuravaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:318

தன்னுயிர்ககு ஏன்னாமை தானறிவான் என்கொலோ
மன்னுயிர்க்கு இன்னா செயல்.


குறள் விளக்கம்
தன் உயிருக்குத் துன்பமானவை இவை என்று உணர்ந்தவன், அத் துன்பத்தை மற்ற உயிருக்குச் செய்தல் என்ன காரணத்தாலோ.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
தன் உயிர்க்கு இன்னாமை தான் அறிவான் - பிறர் செய்யும் இன்னாதன தன்னுயிர்க்கு இன்னாவாம் தன்மையை அனுபவித்து அறிகின்றவன்: மன் உயிர்க்கு இன்னா செயல்என் கொல் - நிலைபேறுடைய பிற உயிர்கட்குத் தான் அவற்றைச் செய்தல் என்ன காரணத்தான்? (இவ்வாறே இவை பிற உயிர்க்கும் இன்னா என்பது அனுமானத்தான் அறிந்து வைத்துச் செய்கின்ற இப்பாவம் கழுவப்படாமையின்,'இன்னாதான் யான் வருந்தப் பின்னே வந்து வருத்தும்' என்பது ஆகமத்தானும் அறிந்து ஒழியற்பாலன என்பது தோன்றத் 'தான்' என்றும் அத்தன்மையான் ஒழியாமைக்குக் காரணம் மயக்கம் என்பது தோன்ற 'என்கொலோ' என்றும் கூறினார். இவை மூன்று பாட்டானும் பொதுவகையான் விலக்கப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Thannuyirkaku Ennaamai Thaanarivaan Enkolo Mannuyirkku Innaa Seyal

TRANSLATION:
Whose soul has felt the bitter smart of wrong, how can He wrongs inflict on ever-living soul of man?.

MEANING IN ENGLISH:
Why does a man inflict upon other creatures those sufferings, which he has found by experience are sufferings to himself ?.
இன்னாசெய்யாமை - MORE KURAL..
குறள்:311 சிறப்பீனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்குஇன்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள்.

Though ill to neighbour wrought should glorious pride of wealth secure, No ill to do is fixed decree of men in spirit pure.
குறள்:312 கறுத்துஇன்னா செய்தவக் கண்ணும் மறுத்தின்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள்.

Though malice work its worst, planning no ill return, to endure, And work no ill, is fixed decree of men in spirit pure.
குறள்:314 இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண
நன்னயஞ் செய்து விடல்.

To punish wrong, with kindly benefits the doers ply; Thus shame their souls; but pass the ill unheeded by.
குறள்:315 அறிவினான் ஆகுவ துண்டோ பிறிதின்நோய்
தந்நோய்போல் போற்றாக் கடை.

From wisdom's vaunted lore what doth the learner gain, If as his own he guard not others' souls from pain?.
குறள்:316 இன்னா எனத்தான் உணர்ந்தவை துன்னாமை
வேண்டும் பிறன்கண் செயல்.

What his own soul has felt as bitter pain, From making others feel should man abstain.
குறள்:317 எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானாம்
மாணாசெய் யாமை தலை.

To work no wilful woe, in any wise, through all the days, To any living soul, is virtue's highest praise.
குறள்:318 தன்னுயிர்ககு ஏன்னாமை தானறிவான் என்கொலோ
மன்னுயிர்க்கு இன்னா செயல்.

Whose soul has felt the bitter smart of wrong, how can He wrongs inflict on ever-living soul of man?.
குறள்:319 பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்குஇன்னா
பிற்பகல் தாமே வரும்.

If, ere the noontide, you to others evil do, Before the eventide will evil visit you.
குறள்:320 நோயெல்லாம் நோய்செய்தார் மேலவாம் நோய்செய்யார்
நோயின்மை வேண்டு பவர்.

O'er every evil-doer evil broodeth still; He evil shuns who freedom seeks from ill.