அதிகாரம்: இன்னாசெய்யாமை
Not doing Evil - Innaaseyyaamai
குறள் இயல்: துறவறவியல்
Ascetic Virtue - Thuravaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:314

இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண
நன்னயஞ் செய்து விடல்.


குறள் விளக்கம்
இன்னா செய்தவரைத் தண்டித்தல் அவரே நாணும் படியாக அவருக்கு நல்லுதவி செய்து அவருடைய தீமையையும் நன்மையையும் மறந்து விடுதலாகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
இன்னா செய்தாரை ஒறுத்தல் - தமக்கு இன்னாதவற்றைச் செய்தாரைத் துறந்தார் ஒறுத்தலாவது: அவர் நாண நல் நயம் செய்துவிடல் - அவர் தாமே நாணுமாறு அவர்க்கு இனிய உவகைகளைச் செய்து அவ்விரண்டனையும் மறத்தல். (மறவாவழிப் பின்னும் வந்து கிளைக்கும் ஆகலின் , மறக்கற்பால ஆயின. அவரை வெல்லும் உபாயம் கூறியவாறு . இவை மூன்று பாட்டானும் செற்றம் பற்றிச் செய்தல் விலக்கப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Innaasey Thaarai Oruththal Avarnaana Nannayanj Cheydhu Vital

TRANSLATION:
To punish wrong, with kindly benefits the doers ply; Thus shame their souls; but pass the ill unheeded by.

MEANING IN ENGLISH:
The (proper) punishment to those who have done evil (to you), is to put them to shame by showing them kindness, in return and to forget both the evil and the good done on both sides.
இன்னாசெய்யாமை - MORE KURAL..
குறள்:311 சிறப்பீனும் செல்வம் பெறினும் பிறர்க்குஇன்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள்.

Though ill to neighbour wrought should glorious pride of wealth secure, No ill to do is fixed decree of men in spirit pure.
குறள்:312 கறுத்துஇன்னா செய்தவக் கண்ணும் மறுத்தின்னா
செய்யாமை மாசற்றார் கோள்.

Though malice work its worst, planning no ill return, to endure, And work no ill, is fixed decree of men in spirit pure.
குறள்:313 செய்யாமல் செற்றார்க்கும் இன்னாத செய்தபின்
உய்யா விழுமந் தரும்.

Though unprovoked thy soul malicious foes should sting, Retaliation wrought inevitable woes will bring.
குறள்:314 இன்னாசெய் தாரை ஒறுத்தல் அவர்நாண
நன்னயஞ் செய்து விடல்.

To punish wrong, with kindly benefits the doers ply; Thus shame their souls; but pass the ill unheeded by.
குறள்:315 அறிவினான் ஆகுவ துண்டோ பிறிதின்நோய்
தந்நோய்போல் போற்றாக் கடை.

From wisdom's vaunted lore what doth the learner gain, If as his own he guard not others' souls from pain?.
குறள்:316 இன்னா எனத்தான் உணர்ந்தவை துன்னாமை
வேண்டும் பிறன்கண் செயல்.

What his own soul has felt as bitter pain, From making others feel should man abstain.
குறள்:317 எனைத்தானும் எஞ்ஞான்றும் யார்க்கும் மனத்தானாம்
மாணாசெய் யாமை தலை.

To work no wilful woe, in any wise, through all the days, To any living soul, is virtue's highest praise.
குறள்:318 தன்னுயிர்ககு ஏன்னாமை தானறிவான் என்கொலோ
மன்னுயிர்க்கு இன்னா செயல்.

Whose soul has felt the bitter smart of wrong, how can He wrongs inflict on ever-living soul of man?.
குறள்:319 பிறர்க்கின்னா முற்பகல் செய்யின் தமக்குஇன்னா
பிற்பகல் தாமே வரும்.

If, ere the noontide, you to others evil do, Before the eventide will evil visit you.
குறள்:320 நோயெல்லாம் நோய்செய்தார் மேலவாம் நோய்செய்யார்
நோயின்மை வேண்டு பவர்.

O'er every evil-doer evil broodeth still; He evil shuns who freedom seeks from ill.