அதிகாரம்: வாய்மை
Veracity - Vaaimai
குறள் இயல்: துறவறவியல்
Ascetic Virtue - Thuravaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:292

பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த
நன்மை பயக்கும் எனின்.


குறள் விளக்கம்
குற்றம் தீர்த்த நன்மையை விளைக்குமானால் பொய்யாச் சொற்களும் வாய்மை என்று கருதத் தக்க இடத்தைப் பெறும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
புரை தீர்ந்த நன்மை பயக்கும் எனின் - பிறர்க்குக் குற்றம் தீர்ந்த நன்மையைப் பயக்குமாயின் , பொய்ம்மையும் வாய்மை இடத்த - பொய்ம்மைச் சொற்களும் மெய்ம்மைச் சொற்களின் பால ஆம். (குற்றம் தீர்ந்த நன்மை : அறம். அதனைப் பயத்தலாவது, கேடாதல் சாக்காடாதல் எய்த நின்றதோர் உயிர், அச்சொற்களின் பொய்ம்மையானே அதனின் நீங்கி இன்புறுதல். நிகழாதது கூறலும், நன்மை பயவாதாயின், பொய்ம்மையாம், பயப்பின், மெய்ம்மையானே என்பது கருத்து. இவை இரண்டு பாட்டானும் 'தீங்கு பயவாத நிகழ்ந்தது கூறலும், நன்மை பயக்கும் நிகழாதது கூறலும் மெய்ம்மை எனவும், நன்மை பயவாத நிகழ்ந்தது கூறலும், தீங்கு பயக்கும் நிகழந்தது கூறலும் பொய்ம்மை' எனவும் அவற்றது இலக்கணம் கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Poimaiyum Vaaimai Yitaththa Puraidheerndha Nanmai Payakkum Enin

TRANSLATION:
Falsehood may take the place of truthful word, If blessing, free from fault, it can afford.

MEANING IN ENGLISH:
Even falsehood has the nature of truth, if it confer a benefit that is free from fault.
வாய்மை - MORE KURAL..
குறள்:291 வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் யாதொன்றும்
தீமை இலாத சொலல்.

You ask, in lips of men what 'truth' may be; 'Tis speech from every taint of evil free.
குறள்:292 பொய்மையும் வாய்மை யிடத்த புரைதீர்ந்த
நன்மை பயக்கும் எனின்.

Falsehood may take the place of truthful word, If blessing, free from fault, it can afford.
குறள்:293 தன்நெஞ் சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின்
தன்நெஞ்சே தன்னைச் சுடும்.

Speak not a word which false thy own heart knows Self-kindled fire within the false one's spirit glows.
குறள்:294 உள்ளத்தாற் பொய்யா தொழுகின் உலகத்தார்
உள்ளத்து ளெல்லாம் உளன்.

True to his inmost soul who lives,- enshrined He lives in souls of all mankind.
குறள்:295 மனத்தொடு வாய்மை மொழியின் தவத்தொடு
தானஞ்செய் வாரின் தலை.

Greater is he who speaks the truth with full consenting mind. Than men whose lives have penitence and charity combined.
குறள்:296 பொய்யாமை அன்ன புகழில்லை எய்யாமை
எல்லா அறமுந் தரும்.

No praise like that of words from falsehood free; This every virtue yields spontaneously.
குறள்:297 பொய்யாமை பொய்யாமை ஆற்றின் அறம்பிற
செய்யாமை செய்யாமை நன்று.

If all your life be utter truth, the truth alone, 'Tis well, though other virtuous acts be left undone.
குறள்:298 புறள்தூய்மை நீரான் அமையும் அகந்தூய்மை
வாய்மையால் காணப் படும்.

Outward purity the water will bestow; Inward purity from truth alone will flow.
குறள்:299 எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்குப்
பொய்யா விளக்கே விளக்கு.

Every lamp is not a lamp in wise men's sight; That's the lamp with truth's pure radiance bright.
குறள்:300 யாமெய்யாக் கண்டவற்றுள் இல்லை எனைத்தொன்றும்
வாய்மையின் நல்ல பிற.

Of all good things we've scanned with studious care, There's nought that can with truthfulness compare.