அதிகாரம்: கள்ளாமை
The Absence of Fraud - Kallaamai
குறள் இயல்: துறவறவியல்
Ascetic Virtue - Thuravaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:286

அளவின்கண் நின்றொழுகல் ஆற்றார் களவின்கண்
கன்றிய காத லவர்.


குறள் விளக்கம்
களவு செய்து பிறர் பொருள் கொள்ளுதலில் மிக்க விருப்பம் உடையவர், அளவு (சிக்கனம்) போற்றி வாழும் நெறியில் நின்று ஒழுக மாட்டார்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
அளவின்கண் நின்று ஒழுகல் ஆற்றார் - உயிர் முதலியவற்றை அளத்தலாகிய நெறியின்கண் நின்று அதற்கு ஏற்ப ஒழுகமாட்டார், களவின்கண் கன்றிய காதலவர் - களவின் கண்ணே மிக்க வேட்கையை உடையார். (உயிர் முதலியவற்றை அளத்தலாவது, காட்சி முதலாகச் சொல்லப்பட்ட அளவைகளான் உயிர்ப் பொருளையும், அதற்கு அநாதியாய் வருகின்ற நல்வினை தீவினைக்கு உற்ற விளைவுகளையும் அவற்றான் அது நாற்கதியுள் பிறந்து இறந்து வருதலையும், அது செய்யாமல் அவற்றைக் கெடுத்தற்கு உபாயமாகிய யோகஞானங்களையும், அவற்றான் அஃது எய்தும் வீட்டினையும் அளந்து உள்ளவாறு அறிதல். இதனை ஆருகதர் தருமத்தியானம் என்ப. அதற்கு ஏற்ப ஒழுகுதலாவது, அவ்வளக்கப்பட்டனவற்றுள் தீயனவற்றின் நீங்கி நல்லனவற்றின் வழி நிற்றல்.)

TRANSLITERATION:
Alavinkan Nindrozhukal Aatraar Kalavinkan Kandriya Kaadha Lavar

TRANSLATION:
They cannot walk restrained in wisdom's measured bound, In whom inveterate lust of fraudful gain is found.

MEANING IN ENGLISH:
They cannot walk steadfastly, according to rule, who eagerly desire to defraud others.
கள்ளாமை - MORE KURAL..
குறள்:282 உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன்பொருளைக்
கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல்.

'Tis sin if in the mind man but thought conceive; 'By fraud I will my neighbour of his wealth bereave'.
குறள்:283 களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிறந்து
ஆவது போலக் கெடும்.

The gain that comes by fraud, although it seems to grow With limitless increase, to ruin swift shall go.
குறள்:284 களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண்
வீயா விழுமம் தரும்.

The lust inveterate of fraudful gain, Yields as its fruit undying pain.
குறள்:285 அருள்கருதி அன்புடைய ராதல் பொருள்கருதிப்
பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண் இல்.

'Grace' is not in their thoughts, nor know they kind affection's power, Who neighbour's goods desire, and watch for his unguarded hour.
குறள்:286 அளவின்கண் நின்றொழுகல் ஆற்றார் களவின்கண்
கன்றிய காத லவர்.

They cannot walk restrained in wisdom's measured bound, In whom inveterate lust of fraudful gain is found.
குறள்:287 களவென்னும் காரறி வாண்மை அளவென்னும்
ஆற்றல் புரிந்தார்கண்ட இல்.

Practice of fraud's dark cunning arts they shun, Who long for power by 'measured wisdom' won.
குறள்:288 அளவறிந்தார் நெஞ்சத் தறம்போல நிற்கும்
களவறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு.

As virtue dwells in heart that 'measured wisdom' gains; Deceit in hearts of fraudful men established reigns.
குறள்:289 அளவல்ல செய்தாங்கே வீவர் களவல்ல
மற்றைய தேற்றா தவர்.

Who have no lore save that which fraudful arts supply, Acts of unmeasured vice committing straightway die.
குறள்:290 கள்வார்க்குத் தள்ளும் உயிர்நிலை கள்வார்க்குத்
தள்ளாது புத்தே ளுளகு.

The fraudful forfeit life and being here below; Who fraud eschew the bliss of heavenly beings know.