அதிகாரம்: கள்ளாமை
The Absence of Fraud - Kallaamai
குறள் இயல்: துறவறவியல்
Ascetic Virtue - Thuravaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:285

அருள்கருதி அன்புடைய ராதல் பொருள்கருதிப்
பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண் இல்.


குறள் விளக்கம்
அருளைப் பெரிதாகக்கருதி அன்பு உடையவராய் நடத்தல், பிறருடைய பொருளைக்கவர எண்ணி அவர் சோர்ந்திருக்கும் நிலையைப் பார்ப்பவரிடத்தில் இல்லை.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
அருள் கருதி அன்பு உடையர் ஆதல் - அருளினது உயர்ச்சியை அறிந்து அதன்மேல் அன்புடையராய் ஒழுகுதல், பொருள் கருதிப் பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண் இல் - பிறர் பொருளை வஞ்சித்துக் கொள்ளக் கருதி அவரது சோர்வு பார்ப்பார்மாட்டு உண்டாகாது. (தமக்கு உரிய பொருளையும் அதனது குற்றம் நோக்கித் துறந்து போந்தவர், பின் பிறர்க்கு உரிய பொருளை நன்கு மதித்து, அதனை வஞ்சித்துக் கோடற்கு அவரது சோர்வு பார்க்கும் மருட்சியரானால், அவர்மாட்டு, உயிர்கள்மேல் அருள் செய்தல் நமக்கு உறுதி என்று அறிந்து அவ்வருளின் வழுவாது ஒழுகும் தெருட்சிகூடாது என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Arulkarudhi Anputaiya Raadhal Porulkarudhip Pochchaappup Paarppaarkan Il

TRANSLATION:
'Grace' is not in their thoughts, nor know they kind affection's power, Who neighbour's goods desire, and watch for his unguarded hour.

MEANING IN ENGLISH:
The study of kindness and the exercise of benevolence is not with those who watch for another's forgetfulness, though desire of his property.
கள்ளாமை - MORE KURAL..
குறள்:281 எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்தொன்றும்
கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு.

Who seeks heaven's joys, from impious levity secure, Let him from every fraud preserve his spirit pure.
குறள்:282 உள்ளத்தால் உள்ளலும் தீதே பிறன்பொருளைக்
கள்ளத்தால் கள்வேம் எனல்.

'Tis sin if in the mind man but thought conceive; 'By fraud I will my neighbour of his wealth bereave'.
குறள்:283 களவினால் ஆகிய ஆக்கம் அளவிறந்து
ஆவது போலக் கெடும்.

The gain that comes by fraud, although it seems to grow With limitless increase, to ruin swift shall go.
குறள்:284 களவின்கண் கன்றிய காதல் விளைவின்கண்
வீயா விழுமம் தரும்.

The lust inveterate of fraudful gain, Yields as its fruit undying pain.
குறள்:285 அருள்கருதி அன்புடைய ராதல் பொருள்கருதிப்
பொச்சாப்புப் பார்ப்பார்கண் இல்.

'Grace' is not in their thoughts, nor know they kind affection's power, Who neighbour's goods desire, and watch for his unguarded hour.
குறள்:286 அளவின்கண் நின்றொழுகல் ஆற்றார் களவின்கண்
கன்றிய காத லவர்.

They cannot walk restrained in wisdom's measured bound, In whom inveterate lust of fraudful gain is found.
குறள்:287 களவென்னும் காரறி வாண்மை அளவென்னும்
ஆற்றல் புரிந்தார்கண்ட இல்.

Practice of fraud's dark cunning arts they shun, Who long for power by 'measured wisdom' won.
குறள்:288 அளவறிந்தார் நெஞ்சத் தறம்போல நிற்கும்
களவறிந்தார் நெஞ்சில் கரவு.

As virtue dwells in heart that 'measured wisdom' gains; Deceit in hearts of fraudful men established reigns.
குறள்:289 அளவல்ல செய்தாங்கே வீவர் களவல்ல
மற்றைய தேற்றா தவர்.

Who have no lore save that which fraudful arts supply, Acts of unmeasured vice committing straightway die.
குறள்:290 கள்வார்க்குத் தள்ளும் உயிர்நிலை கள்வார்க்குத்
தள்ளாது புத்தே ளுளகு.

The fraudful forfeit life and being here below; Who fraud eschew the bliss of heavenly beings know.