அதிகாரம்: தவம்
Penance - Thavam
குறள் இயல்: துறவறவியல்
Ascetic Virtue - Thuravaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:264

ஒன்னார்த் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும்
எண்ணின் தவத்தான் வரும்.


குறள் விளக்கம்
தீமை செய்யும் பகைவரை அடக்குதலும் நன்மை செய்யும் நண்பரை உயர்த்துதலும் நினைத்த அளவில் தவத்தின் வலிமையால் உண்டாகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
ஒன்னார்த் தெறலும் - அறத்திற்குப் பகையாய் அழிவு செய்தாரைக் கெடுத்தலும், உவந்தாரை ஆக்கலும் - அதனை உவந்தாரை உயர்த்தலும் ஆகிய இவ்விரண்டையும் எண்ணின் தவத்தான் வரும் - தவம் செய்வார் நினைப்பராயின், அவர் தவ வலியான் அவை அவர்க்கு உளவாம். (முற்றத் துறந்தார்க்கு ஒன்னாரும் உவந்தாரும் உண்மை கூடாமையின், தவத்திற்கு ஏற்றி உரைக்கப்பட்டது. 'எண்ணின்' என்றதனால், அவர்க்கு அவை எண்ணாமை இயல்பு என்பது பெற்றாம். ஒன்னார் பெரியராயினும், உவந்தார் சிறியராயினும், கேடும் ஆக்கமும் நினைந்த துணையானே வந்து நிற்கும் எனத் தவம் செய்வார்

TRANSLITERATION:
Onnaarth Theralum Uvandhaarai Aakkalum Ennin Thavaththaan Varum

TRANSLATION:
Destruction to his foes, to friends increase of joy. The 'penitent' can cause, if this his thoughts employ.

MEANING IN ENGLISH:
If (the ascetic) desire the destruction of his enemies, or the aggrandizement of his friends, it will be effected by (the power of) his austerities.
தவம் - MORE KURAL..
குறள்:261 உற்றநோய் நோன்றல் உயிர்க்குறுகண் செய்யாமை
அற்றே தவத்திற் குரு.

To bear due penitential pains, while no offence He causes others, is the type of 'penitence
குறள்:262 தவமும் தவமுடையார்க்கு ஆகும் அதனை
அஃதிலார் மேற்கொள் வது.

To 'penitents' sincere avails their 'penitence'; Where that is not, 'tis but a vain pretence.
குறள்:263 துறந்தார்க்குத் துப்புரவு வேண்டி மறந்தார்கொல்
மற்றை யவர்கள் தவம்.

Have other men forgotten 'penitence' who strive To earn for penitents the things by which they live?.
குறள்:264 ஒன்னார்த் தெறலும் உவந்தாரை ஆக்கலும்
எண்ணின் தவத்தான் வரும்.

Destruction to his foes, to friends increase of joy. The 'penitent' can cause, if this his thoughts employ.
குறள்:265 வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தலால் செய்தவம்
ஈண்டு முயலப் படும்.

That what they wish may, as they wish, be won, By men on earth are works of painful 'penance' done.
குறள்:266 தவஞ்செய்வார் தங்கருமஞ் செய்வார்மற் றல்லார்
அவஞ்செய்வார் ஆசையுட் பட்டு.

Who works of 'penance' do, their end attain, Others in passion's net enshared, toil but in vain.
குறள்:267 சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும் துன்பஞ்
சுடச்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு.

The hotter glows the fining fire, the gold the brighter shines; The pain of penitence, like fire, the soul of man refines.
குறள்:268 தன்னுயிர் தான்அறப் பெற்றானை ஏனைய
மன்னுயி ரெல்லாந் தொழும்.

Who gains himself in utter self-control, Him worships every other living soul.
குறள்:269 கூற்றம் குதித்தலும் கைகூடும் நோற்றலின்
ஆற்றல் தலைப்பட் டவர்க்குல்.

The E'en over death the victory he may gain, If power by penance won his soul obtain.
குறள்:270 இலர்பல ராகிய காரணம் நோற்பார்
சிலர்பலர் நோலா தவர்.

The many all things lack! The cause is plain, The 'penitents' are few. The many shun such pain.