அதிகாரம்: அருளுடைமை
Compassion - Arulutaimai
குறள் இயல்: துறவறவியல்
Ascetic Virtue - Thuravaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:246

பொருள்நீங்கிப் பொச்சாந்தார் என்பர் அருள்நீங்கி
அல்லவை செய்தொழுகு வார்.


குறள் விளக்கம்
அருள் இல்லாதவராய் அறமல்லாதவைகளைச் செய்து நடப்பவர்களை, உறுதிப்பொருளாகிய அறத்திலிருந்து நீங்கித் தம் வாழ்க்கையின் குறிக்கோளை மறந்தவர் என்பார்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
அருள் நீங்கி அல்லவை செய்து ஒழுகுவார் - உயிர்கள் மாட்டுச் செய்யப்படும் அருளைத் தவிர்ந்து தவிரப்படும் கொடுமைகளைச் செய்து ஒழுகுவாரை, பொருள் நீங்கிப் பொச்சாந்தார் என்பர் - முன்னும் உறுதிப்பொருளைச் செய்யாது தாம் துன்புறுகின்றமையை மறந்தவர் என்று சொல்லுவர் நல்லோர். (உறுதிப்பொருள்: அறம், 'துன்புறுதல்' - பிறவித்துன்பம் மூன்றனையும் அனுபவித்தல். மறந்திலராயின், அவ்வாறு ஒழுகார் என்பது கருத்து.)

TRANSLITERATION:
Porulneengip Pochchaandhaar Enpar Arulneengi Allavai Seydhozhuku Vaar

TRANSLATION:
AGain of true wealth oblivious they eschew, Who 'grace' forsake, and graceless actions do

MEANING IN ENGLISH:
(The wise) say that those who neglect kindness and practise cruelties, neglected virtue (in their former birth), and forgot (the sorrows which they must suffer).
அருளுடைமை - MORE KURAL..
குறள்:242 நல்லாற்றாள் நாடி அருளாள்க பல்லாற்றால்
தேரினும் அஃதே துணை.

The law of 'grace' fulfil, by methods good due trial made, Though many systems you explore, this is your only aid.
குறள்:243 அருள்சேர்ந்த நெஞ்சினார்க் கில்லை இருள்சேர்ந்த
இன்னா உலகம் புகல்.

They in whose breast a 'gracious kindliness' resides, See not the gruesome world, where darkness drear abides.
குறள்:244 மன்னுயிர் ஓம்பி அருளாள்வார்க்கு இல்லென்ப
தன்னுயிர் அஞ்சும் வினை.

Who for undying souls of men provides with gracious zeal, In his own soul the dreaded guilt of sin shall never feel.
குறள்:245 அல்லல் அருளாள்வார்க்கு இல்லை வளிவழங்கும்
மல்லன்மா ஞாலங் கரி.

The The teeming earth's vast realm, round which the wild winds blow, Is witness, men of 'grace' no woeful want shall know.
குறள்:246 பொருள்நீங்கிப் பொச்சாந்தார் என்பர் அருள்நீங்கி
அல்லவை செய்தொழுகு வார்.

AGain of true wealth oblivious they eschew, Who 'grace' forsake, and graceless actions do
குறள்:247 அருளில்லார்க்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருளில்லார்க்கு
இவ்வுலகம் இல்லாகி யாங்கு.

As to impoverished men this present world is not; The 'graceless' in you world have neither part nor lot.
குறள்:248 பொருளற்றார் பூப்பர் ஒருகால் அருளற்றார்
அற்றார்மற் றாதல் அரிது.

Who lose the flower of wealth, when seasons change, again may bloom; Who lose 'benevolence', lose all; nothing can change their doom.
குறள்:249 தெருளாதான் மெய்ப்பொருள் கண்டற்றால் தேரின்
அருளாதான் செய்யும் அறம்.

When souls unwise true wisdom's mystic vision see, The 'graceless' man may work true works of charity.
குறள்:250 வலியார்முன் தன்னை நினைக்கதான் தன்னின்
மெலியார்மேல் செல்லு மிடத்து.

When weaker men you front with threat'ning brow, Think how you felt in presence of some stronger foe.