அதிகாரம்: நீத்தார் பெருமை
The Greatness of Ascetics - Neeththaar Perumai
குறள் இயல்: பாயிரவியல்
Prologue - Paayiraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:24

உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான்
வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்தது.


குறள் விளக்கம்
அறிவு என்னும் கருவியினால் ஐம்பொறிகளாகிய யானைகளை அடக்கி காக்க வல்லவன், மேலான வீட்டிற்கு விதை போன்றவன்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
உரன் என்னும் தோட்டியான் ஓர் ஐந்தும் காப்பான் - திண்மை என்னும் தோட்டியால் பொறிகள் ஆகிய யானை ஐந்தினையும் தத்தம் புலன்கள்மேல் செல்லாமல் காப்பான்; வரன் என்னும் வைப்பிற்கு ஓர் வித்து - எல்லா நிலத்திலும் மிக்கது என்று சொல்லப்படும் வீட்டு நிலத்திற்கு ஓர் வித்து ஆம். (இஃது ஏகதேச உருவகம். திண்மை ஈண்டு அறிவின் மேற்று. அந்நிலத்திற்சென்று முளைத்தலின், 'வித்து' என்றார். ஈண்டுப் பிறந்து இறந்து வரும் மகனல்லன் என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Uranennum Thottiyaan Oraindhum Kaappaan Varanennum Vaippirkor Viththu

TRANSLATION:
He, who with firmness, curb the five restrains, Is seed for soil of yonder happy plains.

MEANING IN ENGLISH:
He who guides his five senses by the hook of wisdom will be a seed in the world of heaven.
நீத்தார் பெருமை - MORE KURAL..
குறள்:21 ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவல் துணிவு.

The settled rule of every code requires, as highest good, Their greatness who, renouncing all, true to their rule have stood.
குறள்:23 இருமை வகைதெரிந்து ஈண்டுஅறம் பூண்டார்
பெருமை பிறங்கிற்று உலகு.

Their greatness earth transcends, who, way of both worlds weighed, In this world take their stand, in virtue's robe arrayed.
குறள்:24 உரனென்னும் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான்
வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்தது.

He, who with firmness, curb the five restrains, Is seed for soil of yonder happy plains.
குறள்:25 ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு ளார்கோமான்
இந்திரனே சாலுங் கரி.

Their might who have destroyed 'the five', shall soothly tell Indra, the lord of those in heaven's wide realms that dwell.
குறள்:26 செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
செயற்கரிய செய்கலா தார்.

Things hard in the doing will great men do; Things hard in the doing the mean eschew.
குறள்:27 சுவைஒளி ஊறுஓசை நாற்றமென ஐந்தின்
வகைதெரிவான் கட்டே உலகு.

Taste, light, touch, sound, and smell: who knows the way Of all the five,- the world submissive owns his sway.
குறள்:28 நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
மறைமொழி காட்டி விடும்.

The might of men whose word is never vain, The 'secret word' shall to the earth proclaim.
குறள்:29 குணமென்னும் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி
கணமேயும் காத்தல் அரிது.

Towards all that breathe, with seemly graciousness adorned they live; And thus to virtue's sons the name of 'Anthanar' men give,
குறள்:30 அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்கும்
செந்தண்மை பூண்டொழுக லான்.

Towards all that breathe, with seemly graciousness adorned they live; And thus to virtue's sons the name of 'Anthanar' men give,