அதிகாரம்: புகழ்
Renown - Pukazh
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:238

வசையென்ப வையத்தார்க் கெல்லாம் இசையென்னும்
எச்சம் பெறாஅ விடின்.


குறள் விளக்கம்
தமக்குப் பின் எஞ்சி நிற்பதாகியப் புகழைப் பெறாவிட்டால் உலகத்தார் எல்லார்க்கும் அத்தகைய வாழ்க்கை பழி என்று சொல்லுவர்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
இசை என்னும் எச்சம் பெறாவிடின் - புகழ் என்னும் எச்சம் பெறலாயிருக்க, அது பெறாது ஒழிவாராயின், வையத்தார்க்கு எல்லாம் வசை என்ப - வையகத்தோர்க்கு எல்லாம் அது தானே வசை என்ற சொல்லுவர் நல்லோர். ( 'எச்சம்' என்றார், செய்தவர் இறந்து போகத் தான் இறவாது 'நிற்றலின்' இகழப்படுதற்குப் பிறிதொரு குற்றம் வேண்டா என்பது கருத்து.)

TRANSLITERATION:
Vasaiyenpa Vaiyaththaark Kellaam Isaiyennum Echcham Peraaa Vitin

TRANSLATION:
Fame is virtue's child, they say; if, then, You childless live, you live the scorn of men.

MEANING IN ENGLISH:
Not to beget fame will be esteemed a disgrace by the wise in this world.
புகழ் - MORE KURAL..
குறள்:231 ஈதல் இசைபட வாழ்தல் அதுவல்லது
ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு.

See that thy life the praise of generous gifts obtain; Save this for living man exists no real gain.
குறள்:232 உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இரப்பார்க்கொன்று
ஈவார்மேல் நிற்கும் புகழ்.

The speech of all that speak agrees to crown The men that give to those that ask, with fair renown.
குறள்:233 ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழல்லால்
பொன்றாது நிற்பதொன் றில்.

Save praise alone that soars on high, Nought lives on earth that shall not die.
குறள்:235 நத்தம்போல் கேடும் உளதாகும் சாக்காடும்
வித்தகர்க் கல்லால் அரிது.

oss that is gain, and death of life's true bliss fulfilled, Are fruits which only wisdom rare can yield.
குறள்:236 தோன்றின் புகழொடு தோன்றுக அஃதிலார்
தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று.

If man you walk the stage, appear adorned with glory's grace; Save glorious you can shine, 'twere better hide your face.
குறள்:237 புகழ்பட வாழாதார் தந்நோவார் தம்மை
இகழ்வாரை நோவது எவன்

If you your days will spend devoid of goodly fame, When men despise, why blame them? You've yourself to blame.
குறள்:238 வசையென்ப வையத்தார்க் கெல்லாம் இசையென்னும்
எச்சம் பெறாஅ விடின்.

Fame is virtue's child, they say; if, then, You childless live, you live the scorn of men.
குறள்:239 வசையிலா வண்பயன் குன்றும் இசையிலா
யாக்கை பொறுத்த நிலம்.

The blameless fruits of fields' increase will dwindle down, If earth the burthen bear of men without renown.
குறள்:240 வசையொழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசையொழிய
வாழ்வாரே வாழா தவர்.

Who live without reproach, them living men we deem; Who live without renown, live not, though living men they seem.