அதிகாரம்: ஈகை
Giving - Eekai
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:226

அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்
பெற்றான் பொருள்வைப் புழி.


குறள் விளக்கம்
வறியவரின் கடும்பசியைத் தீர்க்க வேண்டும் அதுவே பொருள் பெற்ற ஒருவன் அப் பொருளைத் தனக்குப் பிற்காலத்தில் உதவுமாறு சேர்த்து வைக்கும் இடமாகும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் - வறியாரது மிக்க பசியை அறன் நோக்கித் தீர்க்க, பொருள் பெற்றான் ஒருவன் வைப்புழி அஃது - பொருள் பெற்றான் ஒருவன் அதனைத் தனக்கு உதவ வைக்கும் இடம் அவ்வறம் ஆகலான். (எல்லா நன்மைகளும் அழிய வருதலின், 'அழி பசி' என்றார். 'அறம் நோக்கி' என்பது எஞ்சி நின்றது. 'அற்றார் அழிபசி தீர்த்த' பொருள் பின் தனக்கே வந்து உதவும் என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Atraar Azhipasi Theerththal Aqdhoruvan Petraan Porulvaip Puzhi

TRANSLATION:
Let man relieve the wasting hunger men endure; For treasure gained thus finds he treasure-house secure.

MEANING IN ENGLISH:
The removal of the killing hunger of the poor is the place for one to lay up his wealth.
ஈகை - MORE KURAL..
குறள்:222 நல்லாறு எனினும் கொளல்தீது மேலுலகம்
இல்லெனினும் ஈதலே நன்று.

Though men declare it heavenward path, yet to receive is ill; Though upper heaven were not, to give is virtue still.
குறள்:223 இலனென்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல்
குலனுடையான் கண்ணே யுள.

'I've nought' is ne'er the high-born man's reply; He gives to those who raise themselves that cry.
குறள்:224 இன்னாது இரக்கப் படுதல் இரந்தவர்
இன்முகங் காணும் அளவு.

The suppliants' cry for aid yields scant delight, Until you see his face with grateful gladness bright.
குறள்:225 ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசிஆற்றல் அப்பசியை
மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின்.

'Mid devotees they're great who hunger's pangs sustain, Who hunger's pangs relieve a higher merit gain.
குறள்:226 அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்
பெற்றான் பொருள்வைப் புழி.

Let man relieve the wasting hunger men endure; For treasure gained thus finds he treasure-house secure.
குறள்:227 பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னும்
தீப்பிணி தீண்டல் அரிது.

Whose soul delights with hungry men to share his meal, The hand of hunger's sickness sore shall never feel.
குறள்:228 ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாமுடைமை
வைத்திழக்கும் வன்க ணவர்.

Delight of glad'ning human hearts with gifts do they not know. Men of unpitying eye, who hoard their wealth and lose it so?.
குறள்:229 இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமியர் உணல்.

They keep their garners full, for self alone the board they spread;- 'Tis greater pain, be sure, than begging daily bread!.
குறள்:230 சாதலின் இன்னாத தில்லை இனிததூஉம்
ஈதல் இயையாக் கடை.

'Tis bitter pain to die, 'Tis worse to live. For him who nothing finds to give!.