அதிகாரம்: ஈகை
Giving - Eekai
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:222

நல்லாறு எனினும் கொளல்தீது மேலுலகம்
இல்லெனினும் ஈதலே நன்று.


குறள் விளக்கம்
பிறரிடம் பொருள் பெற்றுக் கொள்ளுதல் நல்ல நெறி என்றாலும் கொள்ளல் தீமையானது, மேலுலகம் இல்லை என்றாலும் பிறக்குக் கொடுப்பதே சிறந்தது.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
கொளல் நல் ஆறு எனினும் தீது - ஏற்றல் வீட்டுலகிற்கு நல்ல நெறி என்பார் உளராயினும் அது தீது, மேல் உலகம் இல் எனினும் ஈதலே நன்று - ஈந்தார்க்கு அவ்வுலகு எய்துதல் இல்லை என்பார் உளராயினும் , ஈதலே நன்று. ('எனினும்' என்பது இரு வழியும் அங்ஙனம் கூறுவார் இன்மை விளக்கி நின்றது. பிரிநிலை ஏகாரத்தால் பிற அறங்களின் ஈதல் சிறந்தது என்பது பெற்றாம். நல்லது கூறுவார் தீயதும் உடன் கூறினார்.)

TRANSLITERATION:
Nallaaru Eninum Kolaldheedhu Melulakam Illeninum Eedhale Nandru

TRANSLATION:
Though men declare it heavenward path, yet to receive is ill; Though upper heaven were not, to give is virtue still.

MEANING IN ENGLISH:
To beg is evil, even though it were said that it is a good path (to heaven). To give is good, even though it were said that those who do so cannot obtain heaven.
ஈகை - MORE KURAL..
குறள்:221 வறியார்க்கொன்று ஈவதே ஈகைமற் றெல்லாம்
குறியெதிர்ப்பை நீர துடைத்து.

Call that a gift to needy men thou dost dispense, All else is void of good, seeking for recompense.
குறள்:222 நல்லாறு எனினும் கொளல்தீது மேலுலகம்
இல்லெனினும் ஈதலே நன்று.

Though men declare it heavenward path, yet to receive is ill; Though upper heaven were not, to give is virtue still.
குறள்:223 இலனென்னும் எவ்வம் உரையாமை ஈதல்
குலனுடையான் கண்ணே யுள.

'I've nought' is ne'er the high-born man's reply; He gives to those who raise themselves that cry.
குறள்:224 இன்னாது இரக்கப் படுதல் இரந்தவர்
இன்முகங் காணும் அளவு.

The suppliants' cry for aid yields scant delight, Until you see his face with grateful gladness bright.
குறள்:225 ஆற்றுவார் ஆற்றல் பசிஆற்றல் அப்பசியை
மாற்றுவார் ஆற்றலின் பின்.

'Mid devotees they're great who hunger's pangs sustain, Who hunger's pangs relieve a higher merit gain.
குறள்:226 அற்றார் அழிபசி தீர்த்தல் அஃதொருவன்
பெற்றான் பொருள்வைப் புழி.

Let man relieve the wasting hunger men endure; For treasure gained thus finds he treasure-house secure.
குறள்:227 பாத்தூண் மரீஇ யவனைப் பசியென்னும்
தீப்பிணி தீண்டல் அரிது.

Whose soul delights with hungry men to share his meal, The hand of hunger's sickness sore shall never feel.
குறள்:228 ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியார்கொல் தாமுடைமை
வைத்திழக்கும் வன்க ணவர்.

Delight of glad'ning human hearts with gifts do they not know. Men of unpitying eye, who hoard their wealth and lose it so?.
குறள்:229 இரத்தலின் இன்னாது மன்ற நிரப்பிய
தாமே தமியர் உணல்.

They keep their garners full, for self alone the board they spread;- 'Tis greater pain, be sure, than begging daily bread!.
குறள்:230 சாதலின் இன்னாத தில்லை இனிததூஉம்
ஈதல் இயையாக் கடை.

'Tis bitter pain to die, 'Tis worse to live. For him who nothing finds to give!.