அதிகாரம்: ஒப்புரவறிதல்
Duty to Society - Oppuravaridhal
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:211

கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்டு
என்ஆற்றுங் கொல்லோ உலகு.


குறள் விளக்கம்
இந்த உலகத்தார் மழைக்கு என்ன கைமாறு செய்கின்றனர்;, மழை போன்றவர் செய்யும் உதவிகளும் கைமாறு வேண்டாதவை.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
மாரிமாட்டு உலகு என் ஆற்றும் - தமக்கு நீர் உதவுகின்ற மேகங்களினிடத்து உயிர்கள் என்ன கைம்மாறு செய்யா நின்றன, கடப்பாடு கைம்மாறு வேண்டா - ஆகலான், அம்மேகங்கள் போல்வார் செய்யும் ஒப்புரவுகளும் கைம்மாறு நோக்குவன அல்ல. ('என் ஆற்றும்?' என்ற வினா, 'யாதும் ஆற்றா' என்பது தோன்ற நிற்றலின், அது வருவித்துரைக்கப்படும். தவிரும் தன்மைய அல்ல என்பது 'கடப்பாடு' என்னும் பெயரானே பெறப்பட்டது. செய்வாராது வேண்டாமையைச் செய்யப்படுவனமேல் ஏற்றினார்.)

TRANSLITERATION:
Kaimmaaru Ventaa Katappaatu Maarimaattu En Aatrung Kollo Ulaku

TRANSLATION:
Duty demands no recompense; to clouds of heaven, By men on earth, what answering gift is given?.

MEANING IN ENGLISH:
Benevolence seeks not a return. What does the world give back to the clouds ?
ஒப்புரவறிதல் - MORE KURAL..
குறள்:211 கைம்மாறு வேண்டா கடப்பாடு மாரிமாட்டு
என்ஆற்றுங் கொல்லோ உலகு.

Duty demands no recompense; to clouds of heaven, By men on earth, what answering gift is given?.
குறள்:212 தாளாற்றித் தந்த பொருளெல்லாம் தக்கார்க்கு
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு.

The worthy say, when wealth rewards their toil-spent hours, For uses of beneficence alone 'tis ours.
குறள்:213 புத்தே ளுலகத்தும் ஈண்டும் பெறலரிதே
ஒப்புரவின் நல்ல பிற.

To 'due beneficence' no equal good we know, Amid the happy gods, or in this world below.
குறள்:214 ஒத்த தறவோன் உயிர்வாழ்வான் மற்றையான்
செத்தாருள் வைக்கப் படும்.

Who knows what's human life's befitting grace, He lives; the rest 'mongst dead men have their place.
குறள்:215 ஊருணி நீர்நிறைந் தற்றே உலகவாம்
பேரறி வாளன் திரு.

The wealth of men who love the 'fitting way,' the truly wise, Is as when water fills the lake that village needs supplies.
குறள்:216 பயன்மரம் உள்ளூர்ப் பழுத்தற்றால் செல்வம்
நயனுடை யான்கண் படின்.

A tree that fruits in th' hamlet's central mart, Is wealth that falls to men of liberal heart.
குறள்:217 மருந்தாகித் தப்பா மரத்தற்றால் செல்வம்
பெருந்தகை யான்கண் படின்.

Unfailing tree that healing balm distils from every part, Is ample wealth that falls to him of large and noble heart.
குறள்:218 இடனில் பருவத்தும் ஒப்புரவிற் கொல்கார்
கடனறி காட்சி யவர்.

E'en when resources fall, they weary not of 'kindness due,'- They to whom Duty's self appears in vision true.
குறள்:219 நயனுடையான் நல்கூர்ந்தா னாதல் செயும்நீர
செய்யாது அமைகலா வாறு.

The kindly-hearted man is poor in this alone, When power of doing deeds of goodness he finds none.
குறள்:220 ஒப்புரவி னால்வரும் கேடெனின் அஃதொருவன்
விற்றுக்கோள் தக்க துடைத்து.

Though by 'beneficence,' the loss of all should come, 'Twere meet man sold himself, and bought it with the sum.