அதிகாரம்: தீவினையச்சம்
Dread of Evil Deeds - Theevinaiyachcham
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:209

தன்னைத்தான் காதல னாயின் எனைத்தொன்றும்
துன்னற்க தீவினைப் பால்.


குறள் விளக்கம்
ஒருவன் தன்னைத் தான் விரும்பி வாழ்பவனாயின், தீய செயலாகிய பகுதியை எவ்வளவு சிறியதாயினும் பொருந்தாமல் நீங்க வேண்டும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
தன்னைத் தான் காதலன் ஆயின் - ஒருவன் தன்னைத்தான் காதல் செய்தல் உடையனாயின், தீவினைப்பால் எனைத்து ஒன்றும் துன்னற்க - தீவினையாகிய பகுதி எத்துணையும் சிறிது ஒன்றாயினும் பிறர்மாட்டுச் செய்யாது ஒழிக. (நல்வினை தீவினை என வினைப்பகுதி இரண்டாகலின், தீவினைப் பால் என்றார். பிறர்மாட்டுச் செய்த தீவினை தன் மாட்டுத் துன்பம் பயத்தல் விளக்கினார் ஆகலின், 'தன்னைத்தான் காதலன் ஆயின்' என்றார். இவை ஆறு பாட்டானும் பிறர்க்குத் தீவினை செய்யின் தாம் கெடுவர் என்பது கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Thannaiththaan Kaadhala Naayin Enaiththondrum Thunnarka Theevinaip Paal

TRANSLATION:
Beware, if to thyself thyself is dear, Lest thou to aught that ranks as ill draw near!.

MEANING IN ENGLISH:
If a man love himself, let him not commit any sin however small.
தீவினையச்சம் - MORE KURAL..
குறள்:201 தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
தீவினை என்னும் செருக்கு.

With sinful act men cease to feel the dread of ill within, The excellent will dread the wanton pride of cherished sin.
குறள்:202 தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப் படும்.

Since evils new from evils ever grow, Evil than fire works out more dreaded woe.
குறள்:203 அறிவினுள் எல்லாந் தலையென்ப தீய
செறுவார்க்கும் செய்யா விடல்.

Even to those that hate make no return of ill; So shalt thou wisdom's highest law, 'tis said, fulfil.
குறள்:205 இலன்என்று தீயவை செய்யற்க செய்யின்
இலனாகும் மற்றும் பெயர்த்து.

Make not thy poverty a plea for ill; Thy evil deeds will make thee poorer still.
குறள்:206 தீப்பால தான்பிறர்கண் செய்யற்க நோய்ப்பால
தன்னை அடல்வேண்டா தான்.

What ranks as evil spare to do, if thou would'st shun Affliction sore through ill to thee by others done.
குறள்:207 எனைப்பகை யுற்றாரும் உய்வர் வினைப்பகை
வீயாது பின்சென்று அடும்.

From every enmity incurred there is to 'scape, a way; The wrath of evil deeds will dog men's steps, and slay.
குறள்:208 தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல்தன்னை
வீயாது அஇஉறைந் தற்று.

Man's shadow dogs his steps where'er he wends; Destruction thus on sinful deeds attends.
குறள்:209 தன்னைத்தான் காதல னாயின் எனைத்தொன்றும்
துன்னற்க தீவினைப் பால்.

Beware, if to thyself thyself is dear, Lest thou to aught that ranks as ill draw near!.
குறள்:210 அருங்கேடன் என்பது அறிக மருங்கோடித்
தீவினை செய்யான் எனின்.

The man, to devious way of sin that never turned aside, From ruin rests secure, whatever ills betide.