அதிகாரம்: தீவினையச்சம்
Dread of Evil Deeds - Theevinaiyachcham
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:204

மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழின்
அறஞ்சூழம் சூழ்ந்தவன் கேடு.


குறள் விளக்கம்
பிறனுக்கு கேட்டைத் தரும் தீய செயல்களை ஒருவன் மறந்தும் கூட எண்ணக்கூடாது, எண்ணினால் எண்ணியவனுக்கு கேடு விளையுமாறு அறம் எண்ணும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
பிறன் கேடு மறந்தும் சூழற்க - ஒருவன் பிறனுக்குக் கேடு பயக்கும் வினையை மறந்தும் எண்ணாதொழிக, சூழின் சூழ்ந்தவன் கேடு அறம் சூழும் - எண்ணுவானாயின், தனக்குக் கேடு பயக்கும் வினையை அறக்கடவுள் எண்ணும். ('கேடு' என்பன ஆகுபெயர். சூழ்கின்ற பொழுதேதானும் உடன் சூழ்தலின், இவன் பிற்படினும் அறக்கடவுள் முற்படும் என்பது பெறப்பட்டது. அறக்கடவுள் எண்ணுதலாவது, அவன் கெடத் தான் நீங்க நினைத்தல். தீவினை எண்ணலும் ஆகாது என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Marandhum Piranketu Soozharka Soozhin Aranjoozham Soozhndhavan Ketu

TRANSLATION:
Though good thy soul forget, plot not thy neighbour's fall, Thy plans shall 'virtue's Power' by ruin to thyself forestall.

MEANING IN ENGLISH:
Even though forgetfulness meditate not the ruin of another. Virtue will meditate the ruin of him who thus meditates.
தீவினையச்சம் - MORE KURAL..
குறள்:201 தீவினையார் அஞ்சார் விழுமியார் அஞ்சுவர்
தீவினை என்னும் செருக்கு.

With sinful act men cease to feel the dread of ill within, The excellent will dread the wanton pride of cherished sin.
குறள்:202 தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை
தீயினும் அஞ்சப் படும்.

Since evils new from evils ever grow, Evil than fire works out more dreaded woe.
குறள்:203 அறிவினுள் எல்லாந் தலையென்ப தீய
செறுவார்க்கும் செய்யா விடல்.

Even to those that hate make no return of ill; So shalt thou wisdom's highest law, 'tis said, fulfil.
குறள்:204 மறந்தும் பிறன்கேடு சூழற்க சூழின்
அறஞ்சூழம் சூழ்ந்தவன் கேடு.

Though good thy soul forget, plot not thy neighbour's fall, Thy plans shall 'virtue's Power' by ruin to thyself forestall.
குறள்:205 இலன்என்று தீயவை செய்யற்க செய்யின்
இலனாகும் மற்றும் பெயர்த்து.

Make not thy poverty a plea for ill; Thy evil deeds will make thee poorer still.
குறள்:206 தீப்பால தான்பிறர்கண் செய்யற்க நோய்ப்பால
தன்னை அடல்வேண்டா தான்.

What ranks as evil spare to do, if thou would'st shun Affliction sore through ill to thee by others done.
குறள்:207 எனைப்பகை யுற்றாரும் உய்வர் வினைப்பகை
வீயாது பின்சென்று அடும்.

From every enmity incurred there is to 'scape, a way; The wrath of evil deeds will dog men's steps, and slay.
குறள்:208 தீயவை செய்தார் கெடுதல் நிழல்தன்னை
வீயாது அஇஉறைந் தற்று.

Man's shadow dogs his steps where'er he wends; Destruction thus on sinful deeds attends.
குறள்:209 தன்னைத்தான் காதல னாயின் எனைத்தொன்றும்
துன்னற்க தீவினைப் பால்.

Beware, if to thyself thyself is dear, Lest thou to aught that ranks as ill draw near!.
குறள்:210 அருங்கேடன் என்பது அறிக மருங்கோடித்
தீவினை செய்யான் எனின்.

The man, to devious way of sin that never turned aside, From ruin rests secure, whatever ills betide.