அதிகாரம்: பயனில சொல்லாமை
Against Vain Speaking - Payanila Sollaamai
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:198

அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார்
பெரும்பயன் இல்லாத சொல்.


குறள் விளக்கம்
அருமையான பயன்களை ஆராயவல்ல அறிவை உடைய அறிஞர், மிக்க பயன் இல்லாத சொற்களை ஒருபோதும் சொல்லமாட்டார்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் - அறிதற்கு அரிய பயன்களை ஆராயவல்ல அறிவினையுடையார், பெரும்பயன் இல்லாத சொல் சொல்லார் - மிக்க பயனுடைய அல்லாத சொற்களைச் சொல்லார். (அறிதற்கு அரிய பயன்களாவன, வீடு பேறும், மேற்கதிச் செலவும் முதலாயின. 'பெரும்பயன் இல்லாத' எனவே பயன் சிறிது உடையனவும் ஒழிக்கப்பட்டன.)

TRANSLITERATION:
Arumpayan Aayum Arivinaar Sollaar Perumpayan Illaadha Sol

TRANSLATION:
The wise who weigh the worth of every utterance, Speak none but words of deep significance.

MEANING IN ENGLISH:
The wise who seek after rare pleasures will not speak words that have not much weight in them.
பயனில சொல்லாமை - MORE KURAL..
குறள்:191 பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான்
எல்லாரும் எள்ளப் படும்.

Words without sense, while chafe the wise, Who babbles, him will all despise.
குறள்:192 பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில
நட்டார்கண் செய்தலிற் றீது.

Words without sense, where many wise men hear, to pour Than deeds to friends ungracious done offendeth more.
குறள்:193 நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயனில
பாரித் துரைக்கும் உரை.

Diffusive speech of useless words proclaims A man who never righteous wisdom gains.
குறள்:194 நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப்
பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து.

Unmeaning, worthless words, said to the multitude, To none delight afford, and sever men from good.
குறள்:196 பயனில்சொல் பராட்டு வானை மகன்எனல்
மக்கட் பதடி யெனல்.

Who makes display of idle words' inanity, Call him not man, -chaff of humanity!.
குறள்:197 நயனில சொல்லினுஞ் சொல்லுக சான்றோர்
பயனில சொல்லாமை நன்று.

Let those who list speak things that no delight afford, 'Tis good for men of worth to speak no idle word.
குறள்:198 அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார்
பெரும்பயன் இல்லாத சொல்.

The wise who weigh the worth of every utterance, Speak none but words of deep significance.
குறள்:199 பொருள்தீர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருள்தீர்ந்த
மாசறு காட்சி யவர்.

The men of vision pure, from wildering folly free, Not e'en in thoughtless hour, speak words of vanity.
குறள்:200 சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க
சொல்லிற் பயனிலாச் சொல்.

If speak you will, speak words that fruit afford, If speak you will, speak never fruitless word.