அதிகாரம்: பயனில சொல்லாமை
Against Vain Speaking - Payanila Sollaamai
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:196

பயனில்சொல் பராட்டு வானை மகன்எனல்
மக்கட் பதடி யெனல்.


குறள் விளக்கம்
பயனில்லாத சொற்களைப் பலமுறையும் சொல்லுகின்ற ஒருவனை மனிதன் என்று சொல்லக்கூடாது, மக்களுள் பதர் என்று சொல்லவேண்டும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
பயன்இல்சொல் பாராட்டுவானை மகன் எனல் - பயன் இல்லாத சொற்களைப் பலகாலுஞ் சொல்லுவானை மகன் என்று சொல்லற்க, மக்கட் பதடி எனல் - மக்களுள் பதர் என்று சொல்லுக. (அல் விகுதி வியங்கோள், முன் எதிர்மறையினும், பின் உடன்பாட்டினும் வந்தது. அறிவு என்னும் உள்ளீடு இன்மையின், 'மக்கள் பதடி' என்றார். இவை ஆறு பாட்டானும் பயன் இல்லாத சொற்களைச் சொல்லுதலின் குற்றம் கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Payanil Sol Paaraattu Vaanai Makanenal Makkat Padhati Yenal

TRANSLATION:
Who makes display of idle words' inanity, Call him not man, -chaff of humanity!.

MEANING IN ENGLISH:
Call not him a man who parades forth his empty words. Call him the chaff of men.
பயனில சொல்லாமை - MORE KURAL..
குறள்:191 பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான்
எல்லாரும் எள்ளப் படும்.

Words without sense, while chafe the wise, Who babbles, him will all despise.
குறள்:192 பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில
நட்டார்கண் செய்தலிற் றீது.

Words without sense, where many wise men hear, to pour Than deeds to friends ungracious done offendeth more.
குறள்:194 நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப்
பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து.

Unmeaning, worthless words, said to the multitude, To none delight afford, and sever men from good.
குறள்:195 சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயனில
நீர்மை யுடையார் சொலின்.

Gone are both fame and boasted excellence, When men of worth speak of words devoid of sense.
குறள்:196 பயனில்சொல் பராட்டு வானை மகன்எனல்
மக்கட் பதடி யெனல்.

Who makes display of idle words' inanity, Call him not man, -chaff of humanity!.
குறள்:197 நயனில சொல்லினுஞ் சொல்லுக சான்றோர்
பயனில சொல்லாமை நன்று.

Let those who list speak things that no delight afford, 'Tis good for men of worth to speak no idle word.
குறள்:198 அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார்
பெரும்பயன் இல்லாத சொல்.

The wise who weigh the worth of every utterance, Speak none but words of deep significance.
குறள்:199 பொருள்தீர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருள்தீர்ந்த
மாசறு காட்சி யவர்.

The men of vision pure, from wildering folly free, Not e'en in thoughtless hour, speak words of vanity.
குறள்:200 சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க
சொல்லிற் பயனிலாச் சொல்.

If speak you will, speak words that fruit afford, If speak you will, speak never fruitless word.