அதிகாரம்: பயனில சொல்லாமை
Against Vain Speaking - Payanila Sollaamai
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:194

நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப்
பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து.


குறள் விளக்கம்
பயனோடு பொருந்தாத பண்பு இல்லாத சொற்களைப் பலரிடத்தும் சொல்லுதல், அறத்தோடு பொருந்தாமல் நன்மையிலிருந்து நீங்கச் செய்யும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
பயன் சாராப் பண்பு இல் சொல் பல்லார் அகத்து - பயனோடு படாத பண்புஇல் சொற்களை ஒருவன் பலரிடைச்சொல்லுமாயின், நயன் சாரா நன்மையின் நீக்கும் - அவை அவர்மாட்டு நீதியோடு படாவாய், அவனை நற்குணங்களின் நீக்கும். (பண்பு- இனிமையும், மெய்யும் முதலாய சொற்குணங்கள், 'சொல்லுமாயின்' என்பதும், 'அவர் மாட்டு' என்பதும், எச்சமாக வருவிக்கப்பட்டன.)

TRANSLITERATION:
Nayansaaraa Nanmaiyin Neekkum Payansaaraap Panpilsol Pallaa Rakaththu

TRANSLATION:
Unmeaning, worthless words, said to the multitude, To none delight afford, and sever men from good.

MEANING IN ENGLISH:
The words devoid of profit or pleasure which a man speaks will, being inconsistent with virtue, remove him from goodness.
பயனில சொல்லாமை - MORE KURAL..
குறள்:192 பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில
நட்டார்கண் செய்தலிற் றீது.

Words without sense, where many wise men hear, to pour Than deeds to friends ungracious done offendeth more.
குறள்:193 நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயனில
பாரித் துரைக்கும் உரை.

Diffusive speech of useless words proclaims A man who never righteous wisdom gains.
குறள்:194 நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப்
பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து.

Unmeaning, worthless words, said to the multitude, To none delight afford, and sever men from good.
குறள்:195 சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயனில
நீர்மை யுடையார் சொலின்.

Gone are both fame and boasted excellence, When men of worth speak of words devoid of sense.
குறள்:196 பயனில்சொல் பராட்டு வானை மகன்எனல்
மக்கட் பதடி யெனல்.

Who makes display of idle words' inanity, Call him not man, -chaff of humanity!.
குறள்:197 நயனில சொல்லினுஞ் சொல்லுக சான்றோர்
பயனில சொல்லாமை நன்று.

Let those who list speak things that no delight afford, 'Tis good for men of worth to speak no idle word.
குறள்:198 அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார்
பெரும்பயன் இல்லாத சொல்.

The wise who weigh the worth of every utterance, Speak none but words of deep significance.
குறள்:199 பொருள்தீர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருள்தீர்ந்த
மாசறு காட்சி யவர்.

The men of vision pure, from wildering folly free, Not e'en in thoughtless hour, speak words of vanity.
குறள்:200 சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க
சொல்லிற் பயனிலாச் சொல்.

If speak you will, speak words that fruit afford, If speak you will, speak never fruitless word.