அதிகாரம்: பயனில சொல்லாமை
Against Vain Speaking - Payanila Sollaamai
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:193

நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயனில
பாரித் துரைக்கும் உரை.


குறள் விளக்கம்
ஒருவன் பயனில்லா பொருள்களைப் பற்றி விரிவாகச் சொல்லும் சொற்கள், அவன் அறம் இல்லாதவன் என்பதை அறிவிக்கும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
பயன் இல பாரித்து உரைக்கும் உரை - பயன் இலவாகிய பொருள்களை ஒருவன் விரித்து உரைக்கும் உரைதானே, நயன் இலன் என்பது சொல்லும் - இவன் நீதி இலன் என்பதனை உரைக்கும். (உரையால் இவன் 'நயனிலன்' என்பது அறியலாம் என்பார், அதனை உரைமேல் ஏற்றி, 'உரை சொல்லும்' என்றார்.)

TRANSLITERATION:
Nayanilan Enpadhu Sollum Payanila Paarith Thuraikkum Urai

TRANSLATION:
Diffusive speech of useless words proclaims A man who never righteous wisdom gains.

MEANING IN ENGLISH:
That conversation in which a man utters forth useless things will say of him "he is without virtue".
பயனில சொல்லாமை - MORE KURAL..
குறள்:191 பல்லார் முனியப் பயனில சொல்லுவான்
எல்லாரும் எள்ளப் படும்.

Words without sense, while chafe the wise, Who babbles, him will all despise.
குறள்:192 பயனில பல்லார்முன் சொல்லல் நயனில
நட்டார்கண் செய்தலிற் றீது.

Words without sense, where many wise men hear, to pour Than deeds to friends ungracious done offendeth more.
குறள்:193 நயனிலன் என்பது சொல்லும் பயனில
பாரித் துரைக்கும் உரை.

Diffusive speech of useless words proclaims A man who never righteous wisdom gains.
குறள்:194 நயன்சாரா நன்மையின் நீக்கும் பயன்சாராப்
பண்பில்சொல் பல்லா ரகத்து.

Unmeaning, worthless words, said to the multitude, To none delight afford, and sever men from good.
குறள்:195 சீர்மை சிறப்பொடு நீங்கும் பயனில
நீர்மை யுடையார் சொலின்.

Gone are both fame and boasted excellence, When men of worth speak of words devoid of sense.
குறள்:196 பயனில்சொல் பராட்டு வானை மகன்எனல்
மக்கட் பதடி யெனல்.

Who makes display of idle words' inanity, Call him not man, -chaff of humanity!.
குறள்:197 நயனில சொல்லினுஞ் சொல்லுக சான்றோர்
பயனில சொல்லாமை நன்று.

Let those who list speak things that no delight afford, 'Tis good for men of worth to speak no idle word.
குறள்:198 அரும்பயன் ஆயும் அறிவினார் சொல்லார்
பெரும்பயன் இல்லாத சொல்.

The wise who weigh the worth of every utterance, Speak none but words of deep significance.
குறள்:199 பொருள்தீர்ந்த பொச்சாந்துஞ் சொல்லார் மருள்தீர்ந்த
மாசறு காட்சி யவர்.

The men of vision pure, from wildering folly free, Not e'en in thoughtless hour, speak words of vanity.
குறள்:200 சொல்லுக சொல்லிற் பயனுடைய சொல்லற்க
சொல்லிற் பயனிலாச் சொல்.

If speak you will, speak words that fruit afford, If speak you will, speak never fruitless word.