அதிகாரம்: புறங்கூறாமை
Not Backbiting - Purangooraamai
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:188

துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினார்
என்னைகொல் ஏதிலார் மாட்டு.


குறள் விளக்கம்
நெருங்கிப் பழகியவரின் குற்றத்தையும் புறங்கூறித் தூற்றும் இயல்புடையவர், பழகாத அயலாரிடத்து என்ன செய்வாரோ?.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினார் - தம்மொடு செறிந்தாரது குற்றத்தையும் அவர் புறத்துத் தூற்றும் இயல்பினை உடையார்; ஏதிலார் மாட்டு என்னை கொல் - அயலார் மாட்டுச் செய்வது யாது கொல்லோ? ('தூற்றுதல்' பலரும் அறியப் பரப்புதல். அதனின் கொடியது பிறிதொன்று காணாமையின், 'என்னைகொல்' என்றார். 'செய்வது என்பது சொல்லெச்சம்'. 'என்னர் கொல்' என்று பாடம் ஓதி, 'எவ்வியல்பினராவர்' என்று உரைப்பாரும் உளர்.)

TRANSLITERATION:
Thunniyaar Kutramum Thootrum Marapinaar Ennaikol Edhilaar Maattu

TRANSLATION:
Whose nature bids them faults of closest friends proclaim What mercy will they show to other men's good name?.

MEANING IN ENGLISH:
What will those not do to strangers whose nature leads them to publish abroad the faults of their intimate friends ?.
புறங்கூறாமை - MORE KURAL..
குறள்:181 அறங்கூறா னல்ல செயினும் ஒருவன்
புறங்கூறா னென்றல் இனிது

Though virtuous words his lips speak not, and all his deeds are ill If neighbour he defame not, there's good within him still
குறள்:182 அறனழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே
புறனழீஇப் பொய்த்து நகை.

Than he who virtue scorns, and evil deeds performs, more vile, Is he that slanders friend, then meets him with false smile.
குறள்:183 புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழ்தலின் சாதல்
அறங்கூற்றும் ஆக்கத் தரும்.

'Tis greater gain of virtuous good for man to die, Than live to slander absent friend, and falsely praise when nigh.
குறள்:184 கண்ணின்று கண்ணறச் சொல்லினும் சொல்லற்க
முன்னின்று பின்நோக்காச் சொல்.

In presence though unkindly words you speak, say not In absence words whose ill result exceeds your thought.
குறள்:186 பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி யுள்ளும் திறன்தெரிந்து கூறப் படும்.
திறன்தெரிந்து கூறப் படும்.

Who on his neighbours' sins delights to dwell, The story of his sins, culled out with care, the world will tell
குறள்:187 பகச்சொல்லிக் கேளிர்ப் பிரிப்பர் நகச்சொல்லி
நட்பாடல் தேற்றா தவர்.

With friendly art who know not pleasant words to say, Speak words that sever hearts, and drive choice friends away.
குறள்:188 துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினார்
என்னைகொல் ஏதிலார் மாட்டு.

Whose nature bids them faults of closest friends proclaim What mercy will they show to other men's good name?.
குறள்:189 அறன்நோக்கி ஆற்றுங்கொல் வையம் புறன்நோக்கிப்
புன்சொல் உரைப்பான் பொறை.

'Tis charity, I ween, that makes the earth sustain their load. Who, neighbours' absence watching, tales or slander tell abroad.
குறள்:190 ஏதிலார் குற்றம்போல் தங்குற்றங் காண்கிற்பின்
தீதுண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு.

If each his own, as neighbours' faults would scan, Could any evil hap to living man?.