அதிகாரம்: புறங்கூறாமை
Not Backbiting - Purangooraamai
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:187

பகச்சொல்லிக் கேளிர்ப் பிரிப்பர் நகச்சொல்லி
நட்பாடல் தேற்றா தவர்.


குறள் விளக்கம்
மகிழும்படியாகப் பேசி நட்புக் கொள்ளுதல் நன்மை என்று தெளியாதவர் தம்மை விட்டு நீங்கும்படியாகப் புறம் கூறி நண்பரையும் பிரித்து விடுவர்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
பகச் சொல்லிக் கேளிர்ப் பிரிப்பர் - தம்மை விட்டு நீங்கும் ஆற்றால் புறங்கூறித் தம் கேளிரையும் பிரியப் பண்ணுவர்; நகச்சொல்லி நட்பு ஆடல் தேற்றாதவர் - கூடி மகிழுமாறு இனிய சொற்களைச் சொல்லி அயலாரோடு நட்பு ஆடலை அறியாதார். (சிறப்பு உம்மை விகாரத்தால் தொக்கது. கேளிரையும் பிரிப்பவர் என்ற கருத்தான், 'அயலாரோடும்' என்பது வருவித்துரைக்கப்பட்டது. 'அறிதல்' தமக்கு உறுதி என்று அறிதல். "கடியுமிடந் தேற்றான் சோர்ந்தனன் கை" (கலி. மருதம்.27) என்புழிப் போலத் 'தேற்றாமை' தன்வினையாய் நின்றது. புறம் கூறுவார்க்கு யாவரும் பகையாவர் என்பது கருத்து.)

TRANSLITERATION:
Pakachchollik Kelirp Pirippar Nakachcholli Natpaatal Thetraa Thavar

TRANSLATION:
With friendly art who know not pleasant words to say, Speak words that sever hearts, and drive choice friends away.

MEANING IN ENGLISH:
Those who know not to live in friendship with amusing conversation will by back-biting estrange even their relatives.
புறங்கூறாமை - MORE KURAL..
குறள்:181 அறங்கூறா னல்ல செயினும் ஒருவன்
புறங்கூறா னென்றல் இனிது

Though virtuous words his lips speak not, and all his deeds are ill If neighbour he defame not, there's good within him still
குறள்:182 அறனழீஇ அல்லவை செய்தலின் தீதே
புறனழீஇப் பொய்த்து நகை.

Than he who virtue scorns, and evil deeds performs, more vile, Is he that slanders friend, then meets him with false smile.
குறள்:183 புறங்கூறிப் பொய்த்துயிர் வாழ்தலின் சாதல்
அறங்கூற்றும் ஆக்கத் தரும்.

'Tis greater gain of virtuous good for man to die, Than live to slander absent friend, and falsely praise when nigh.
குறள்:185 அறஞ்சொல்லும் நெஞ்சத்தான் அன்மை புறஞ்சொல்லும்
புன்மையாற் காணப் படும்.

The slanderous meanness that an absent friend defames, 'This man in words owns virtue, not in heart,' proclaims.
குறள்:186 பிறன்பழி கூறுவான் தன்பழி யுள்ளும் திறன்தெரிந்து கூறப் படும்.
திறன்தெரிந்து கூறப் படும்.

Who on his neighbours' sins delights to dwell, The story of his sins, culled out with care, the world will tell
குறள்:187 பகச்சொல்லிக் கேளிர்ப் பிரிப்பர் நகச்சொல்லி
நட்பாடல் தேற்றா தவர்.

With friendly art who know not pleasant words to say, Speak words that sever hearts, and drive choice friends away.
குறள்:188 துன்னியார் குற்றமும் தூற்றும் மரபினார்
என்னைகொல் ஏதிலார் மாட்டு.

Whose nature bids them faults of closest friends proclaim What mercy will they show to other men's good name?.
குறள்:189 அறன்நோக்கி ஆற்றுங்கொல் வையம் புறன்நோக்கிப்
புன்சொல் உரைப்பான் பொறை.

'Tis charity, I ween, that makes the earth sustain their load. Who, neighbours' absence watching, tales or slander tell abroad.
குறள்:190 ஏதிலார் குற்றம்போல் தங்குற்றங் காண்கிற்பின்
தீதுண்டோ மன்னும் உயிர்க்கு.

If each his own, as neighbours' faults would scan, Could any evil hap to living man?.