அதிகாரம்: வெஃகாமை
Not Coveting - Veqkaamai
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:172

படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார்
நடுவன்மை நாணு பவர்.


குறள் விளக்கம்
நடுவுநிலைமை அல்லாதவற்றைக் கண்டு நாணி ஒதுங்குகின்றவர், பிறர் பொருளைக் கவர்வதால் வரும் பயனை விரும்பிப் பழியான செயல்களைச் செய்யார்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார் - பிறர் பொருளை வௌவினால் தமக்கு வரும் பயனை விரும்பி, அது வௌவுதற்குப் பழியின்கண்ணே படுஞ்செயல்களைச் செய்யார்; நடுவு அன்மை நாணுபவர் - நடுவு நிலைமை அன்மையை அஞ்சுபவர். ('நடுவு' ஒருவன் பொருட்குப் பிறன் உரியன் அல்லன் என்னும் நடுவு.)

TRANSLITERATION:
Patupayan Veqkip Pazhippatuva Seyyaar Natuvanmai Naanu Pavar

TRANSLATION:
Through lust of gain, no deeds that retribution bring, Do they, who shrink with shame from every unjust thing.

MEANING IN ENGLISH:
Those who blush at the want of equity will not commit disgraceful acts through desire of the profit that may be gained.
வெஃகாமை - MORE KURAL..
குறள்:171 நடுவின்றி நன்பொருள் வெஃகின் குடிபொன்றிக்
குற்றமும் ஆங்கே தரும்.

With soul unjust to covet others' well-earned store, Brings ruin to the home, to evil opes the door.
குறள்:172 படுபயன் வெஃகிப் பழிப்படுவ செய்யார்
நடுவன்மை நாணு பவர்.

Through lust of gain, no deeds that retribution bring, Do they, who shrink with shame from every unjust thing.
குறள்:173 சிற்றின்பம் வெஃகி அறனல்ல செய்யாரே
மற்றின்பம் வேண்டு பவர்.

No deeds of ill, misled by base desire, Do they, whose souls to other joys aspire.
குறள்:174 இலமென்று வெஃகுதல் செய்யார் புலம்வென்ற
புன்மையில் காட்சி யவர்.

Men who have conquered sense, with sight from sordid vision freed, Desire not other's goods, e'en in the hour of sorest need.
குறள்:175 அஃகி அகன்ற அறிவென்னாம் யார்மாட்டும்
வெஃகி வெறிய செயின்.

What gain, though lore refined of amplest reach he learn, His acts towards all mankind if covetous desire to folly turn?.
குறள்:176 அருள்வெஃகி ஆற்றின்கண் நின்றான் பொருள்வெஃகிப்
பொல்லாத சூழக் கெடும்.

Though, grace desiring, he in virtue's way stand strong, He's lost who wealth desires, and ponders deeds of wrong.
குறள்:177 வேண்டற்க வெஃகியாம் ஆக்கம் விளைவயின்
மாண்டற் கரிதாம் பயன்.

Seek not increase by greed of gain acquired; That fruit matured yields never good desired.
குறள்:178 அஃகாமை செல்வத்திற்கு யாதெனின் வெஃகாமை
வேண்டும் பிறன்கைப் பொருள்

What saves prosperity from swift decline? Absence of lust to make another's cherished riches thine!.
குறள்:179 அறனறிந்து வெஃகா அறிவுடையார்ச் சேரும்
திறன்அறிந் தாங்கே திரு.

Good fortune draws anigh in helpful time of need, To him who, schooled in virtue, guards his soul from greed.
குறள்:180 இறலீனும் எண்ணாது வெஃகின் விறல்ஈனும்
வேண்டாமை என்னுஞ் செருக்கு.

From thoughtless lust of other's goods springs fatal ill, Greatness of soul that covets not shall triumph still.