அதிகாரம்: பொறையுடைமை
The Possession of Patience, Forbearance - Poraiyutaimai
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:159

துறந்தாரின் தூய்மை உடையர் இறந்தார்வாய்
இன்னாச்சொல் நோற்கிற் பவர்.


குறள் விளக்கம்
வரம்பு கடந்து நடப்பவரின் வாயில் பிறக்கும் கொடுஞ்சொற்களைப் பொறுத்துக் கொள்பவர், துறந்தவரைப் போலத் தூய்மையானவர் ஆவர்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
துறந்தாரின் தூய்மை உடையர் - இல்வாழ்க்கைக்கண் நின்றேயும் துறந்தார் போலத் தூய்மையுடையார்; இறந்தார் வாய் இன்னாச் சொல் நோற்கிற்பவர் - நெறியைக் கடந்தார் வாய் இன்னாச் சொல்லைப் பொறுப்பவர். (தூய்மை : மனம் மாசு இன்மை. 'வாய்' என வேண்டாது கூறினார், 'தீய சொற்கள் பயின்றது' எனத் தாம் வேண்டியதன் இழிவு முடித்தற்கு.)

TRANSLITERATION:
Thurandhaarin Thooimai Utaiyar Irandhaarvaai Innaachchol Norkir Pavar

TRANSLATION:
They who transgressors' evil words endure With patience, are as stern ascetics pure.

MEANING IN ENGLISH:
Those who bear with the uncourteous speech of the insolent are as pure as the ascetics.
பொறையுடைமை - MORE KURAL..
குறள்:151 அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை
இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை.

As earth bears up the men who delve into her breast, To bear with scornful men of virtues is the best.
குறள்:152 பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை
மறத்தல் அதனினும் நன்று.

Forgiving trespasses is good always; Forgetting them hath even higher praise;.
குறள்:153 இன்நம்யுள் இன்மை விருந்தொரால் வன்மையுள்
வன்மை மடவார்ப் பொறை.

The sorest poverty is bidding guest unfed depart; The mightiest might to bear with men of foolish heart.
குறள்:154 நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொற்யுடைமை
போற்றி யொழுகப் படும்.

Seek'st thou honour never tarnished to retain; So must thou patience, guarding evermore, maintain.
குறள்:155 ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையாரே வைப்பர்
பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து.

Who wreak their wrath as worthless are despised; Who patiently forbear as gold are prized.
குறள்:157 திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும் நோநொந்து
அறனல்ல செய்யாமை நன்று.

Though others work thee ill, thus shalt thou blessing reap; Grieve for their sin, thyself from vicious action keep!.
குறள்:158 மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாந்தம்
தகுதியான் வென்று விடல்.

With overweening pride when men with injuries assail, By thine own righteous dealing shalt thou mightily prevail.
குறள்:159 துறந்தாரின் தூய்மை உடையர் இறந்தார்வாய்
இன்னாச்சொல் நோற்கிற் பவர்.

They who transgressors' evil words endure With patience, are as stern ascetics pure.
குறள்:160 உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர்சொல்லும்
இன்னாச்சொல் நோற்பாரின் பின்.

Though 'great' we deem the men that fast and suffer pain, Who others' bitter words endure, the foremost place obtain.