அதிகாரம்: பொறையுடைமை
The Possession of Patience, Forbearance - Poraiyutaimai
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:155

ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையாரே வைப்பர்
பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து.


குறள் விளக்கம்
( தீங்கு செய்தவரைப்) பொறுக்காமல் வருத்தினவரை உலகத்தார் ஒரு பொருளாக மதியார்; ஆனால், பொறுத்தவரைப் பொன்போல் மனத்துள் வைத்து மதிப்பர்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையார் - பிறன் தமக்குத் தீங்கு செய்தவழிப் பொறாது அவனை ஒறுத்தாரை அறிவுடையார் ஒரு பொருளாக மனத்துக் கொள்ளார்; பொறுத்தாரைப் பொன்போல் பொதிந்து வைப்பர் - அதனைப் பொறுத்தாரைப் பொன்போல் பொதிந்து கொள்வர். (ஒறுத்தவர் தாமும் அத் தீங்கு செய்தவனோடு ஒத்தலின், 'ஒன்றாகவையார்' என்றார். 'பொதிந்து வைத்தல்', சால்புடைமை பற்றி இடைவிடாது நினைத்தல்.)

TRANSLITERATION:
Oruththaarai Ondraaka Vaiyaare Vaippar Poruththaaraip Ponpor Podhindhu

TRANSLATION:
Who wreak their wrath as worthless are despised; Who patiently forbear as gold are prized.

MEANING IN ENGLISH:
(The wise) will not at all esteem the resentful. They will esteem the patient just as the gold which they lay up with care.
பொறையுடைமை - MORE KURAL..
குறள்:151 அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை
இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை.

As earth bears up the men who delve into her breast, To bear with scornful men of virtues is the best.
குறள்:153 இன்நம்யுள் இன்மை விருந்தொரால் வன்மையுள்
வன்மை மடவார்ப் பொறை.

The sorest poverty is bidding guest unfed depart; The mightiest might to bear with men of foolish heart.
குறள்:154 நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொற்யுடைமை
போற்றி யொழுகப் படும்.

Seek'st thou honour never tarnished to retain; So must thou patience, guarding evermore, maintain.
குறள்:155 ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையாரே வைப்பர்
பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து.

Who wreak their wrath as worthless are despised; Who patiently forbear as gold are prized.
குறள்:156 ஒறுத்தார்க்கு ஒருநாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்குப்
பொன்றுந் துணையும் புகழ்.

Who wreak their wrath have pleasure for a day; Who bear have praise till earth shall pass away.
குறள்:157 திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும் நோநொந்து
அறனல்ல செய்யாமை நன்று.

Though others work thee ill, thus shalt thou blessing reap; Grieve for their sin, thyself from vicious action keep!.
குறள்:158 மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாந்தம்
தகுதியான் வென்று விடல்.

With overweening pride when men with injuries assail, By thine own righteous dealing shalt thou mightily prevail.
குறள்:159 துறந்தாரின் தூய்மை உடையர் இறந்தார்வாய்
இன்னாச்சொல் நோற்கிற் பவர்.

They who transgressors' evil words endure With patience, are as stern ascetics pure.
குறள்:160 உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர்சொல்லும்
இன்னாச்சொல் நோற்பாரின் பின்.

Though 'great' we deem the men that fast and suffer pain, Who others' bitter words endure, the foremost place obtain.