அதிகாரம்: பொறையுடைமை
The Possession of Patience, Forbearance - Poraiyutaimai
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:154

நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொற்யுடைமை
போற்றி யொழுகப் படும்.


குறள் விளக்கம்
நிறை உடையவனாக இருக்கும் தன்மை தன்னை விட்டு நீங்காமல் இருக்க வேண்டினால், பொறுமையைப் போற்றி ஒழுக வேண்டும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
நிறை உடைமை நீங்காமை வேண்டின்-ஒருவன் சால்புடைமை தன்கண் நின்று நீங்காமை வேண்டுவானாயின்; பொறை உடைமை போற்றி ஒழுக்கப்படும்-அவனால் பொறை உடைமை தன்கண் அழியாமல் காத்து ஒழுகப்படும். (பொறை உடையானுக்கு அல்லது சால்பு இல்லை என்பதாயிற்று. இவை நான்கு பாட்டானும் பொறை உடைமையது சிறப்புக் கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Niraiyutaimai Neengaamai Ventin Poraiyutaimai Potri Yozhukap Patum

TRANSLATION:
Seek'st thou honour never tarnished to retain; So must thou patience, guarding evermore, maintain.

MEANING IN ENGLISH:
If you desire that greatness should never leave, you preserve in your conduct the exercise of patience.
பொறையுடைமை - MORE KURAL..
குறள்:152 பொறுத்தல் இறப்பினை என்றும் அதனை
மறத்தல் அதனினும் நன்று.

Forgiving trespasses is good always; Forgetting them hath even higher praise;.
குறள்:153 இன்நம்யுள் இன்மை விருந்தொரால் வன்மையுள்
வன்மை மடவார்ப் பொறை.

The sorest poverty is bidding guest unfed depart; The mightiest might to bear with men of foolish heart.
குறள்:154 நிறையுடைமை நீங்காமை வேண்டின் பொற்யுடைமை
போற்றி யொழுகப் படும்.

Seek'st thou honour never tarnished to retain; So must thou patience, guarding evermore, maintain.
குறள்:155 ஒறுத்தாரை ஒன்றாக வையாரே வைப்பர்
பொறுத்தாரைப் பொன்போற் பொதிந்து.

Who wreak their wrath as worthless are despised; Who patiently forbear as gold are prized.
குறள்:156 ஒறுத்தார்க்கு ஒருநாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்குப்
பொன்றுந் துணையும் புகழ்.

Who wreak their wrath have pleasure for a day; Who bear have praise till earth shall pass away.
குறள்:157 திறனல்ல தற்பிறர் செய்யினும் நோநொந்து
அறனல்ல செய்யாமை நன்று.

Though others work thee ill, thus shalt thou blessing reap; Grieve for their sin, thyself from vicious action keep!.
குறள்:158 மிகுதியான் மிக்கவை செய்தாரைத் தாந்தம்
தகுதியான் வென்று விடல்.

With overweening pride when men with injuries assail, By thine own righteous dealing shalt thou mightily prevail.
குறள்:159 துறந்தாரின் தூய்மை உடையர் இறந்தார்வாய்
இன்னாச்சொல் நோற்கிற் பவர்.

They who transgressors' evil words endure With patience, are as stern ascetics pure.
குறள்:160 உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர்சொல்லும்
இன்னாச்சொல் நோற்பாரின் பின்.

Though 'great' we deem the men that fast and suffer pain, Who others' bitter words endure, the foremost place obtain.