அதிகாரம்: பிறனில் விழையாமை
Not coveting another's Wife - Piranil Vizhaiyaamai
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:149

நலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர் வைப்பின்
பிறர்க்குரியாள் தோள்தோயா தார்.


குறள் விளக்கம்
கடல் சூழ்ந்த உலகத்தில் நன்மைக்கு உரியவர் யார் என்றொல் பிறனுக்கு உரிமையானவளின் தோளைப் பொருந்தாதவரே ஆவர்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
நாம நீர் வைப்பின் - அச்சம் தரும் கடலால் சூழப்பட்ட உலகத்து; நலக்கு உரியார் யார் எனின் - எல்லா நன்மைகளும் எய்துதற்கு உரியார் யார் எனின், பிறர்க்கு உரியாள் தோள் தோயாதார் - பிறனொருவனுக்கு உரிமை ஆகியாளுடைய தோளைச் சேராதார். (அகலம், ஆழம், பொருளுடைமை முதலியவற்றான் அளவிடப்படாமையின், 'நாமநீர்' என்றார். 'நலத்திற்கு' என்பது 'நலக்கு' எனக்குறைந்து நின்றது. உரிச்சொல் (நாம) ஈறு திரிந்து நின்றது. இருமையினும் நன்மை எய்துவர் என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Nalakkuriyaar Yaarenin Naamaneer Vaippin Pirarkkuriyaal Tholdhoyaa Thaar

TRANSLATION:
Who 're good indeed, on earth begirt by ocean's gruesome tide? The men who touch not her that is another's bride.

MEANING IN ENGLISH:
Is it asked, "who are those who shall obtain good in this world surrounded by the terror-producing sea ?" Those who touch not the shoulder of her who belongs to another.
பிறனில் விழையாமை - MORE KURAL..
குறள்:141 பிறன்பொருளாள் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்து
அறம்பொருள் கண்டார்கண் இல்.

Who laws of virtue and possession's rights have known, Indulge no foolish love of her by right another's own.
குறள்:142 அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன்கடை
நின்றாரின் பேதையார் இல்.

No fools, of all that stand from virtue's pale shut out, Like those who longing lurk their neighbour's gate without.
குறள்:143 விளிந்தாரின் வேறல்லர் மன்ற தெளிந்தாரில்
தீமை புரிந்துதொழுகு வார்.

They're numbered with the dead, e'en while they live, -how otherwise? With wife of sure confiding friend who evil things devise.
குறள்:144 எனைத்துணையர் ஆயினும் என்னாம் தினைத்துணையும்
தேரான் பிறனில் புகல்.

How great soe'er they be, what gain have they of life, Who, not a whit reflecting, seek a neighbour's wife.
குறள்:145 எளிதென இல்லிறப்பான் எய்துமெஞ் ஞான்றும்
விளியாது நிற்கும் பழி.

'Mere triflel' saying thus, invades the home, so he ensures. A gain of guilt that deathless aye endures.
குறள்:147 அறனியலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறனியலாள்
பெண்மை நயவா தவன்.

Who sees the wife, another's own, with no desiring eye In sure domestic bliss he dwelleth ever virtuously.
குறள்:148 பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு
அறனொன்றோ ஆன்ற வொழுக்கு.

Manly excellence, that looks not on another's wife, Is not virtue merely, 'tis full 'propriety' of life.
குறள்:149 நலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர் வைப்பின்
பிறர்க்குரியாள் தோள்தோயா தார்.

Who 're good indeed, on earth begirt by ocean's gruesome tide? The men who touch not her that is another's bride.
குறள்:150 அறன்வரையான் அல்ல செயினும் பிறன்வரையாள்
பெண்மை நயவாமை நன்று.

Though virtue's bounds he pass, and evil deeds hath wrought; At least, 'tis good if neighbour's wife he covet not.