அதிகாரம்: பிறனில் விழையாமை
Not coveting another's Wife - Piranil Vizhaiyaamai
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:145

எளிதென இல்லிறப்பான் எய்துமெஞ் ஞான்றும்
விளியாது நிற்கும் பழி.


குறள் விளக்கம்
இச்செயல் எளியது என எண்ணிப் பிறனுடைய மனைவியிடம் நெறி தவறிச் செல்கின்றவன், ‌எப்போதும் அழியாமல் நிலைநிற்கும் பழியை அடைவான்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
எளிது என இல் இறப்பான் - 'எய்துதல் எளிது' என்று கருதிப் பின்விளைவு கருதாது பிறன் இல்லின்கண் இறப்பான், விளியாது எஞ்ஞான்றும் நிற்கும் பழி எய்தும் - மாய்தல் இன்றி எஞ்ஞான்றும் நிலைநிற்கும் குடிப்பழியினை எய்தும். (இல்லின்கண் இறத்தல் - இல்லாள்கண் நெறிகடந்து சேறல்.)

TRANSLITERATION:
Elidhena Illirappaan Eydhumenj Gnaandrum Viliyaadhu Nirkum Pazhi

TRANSLATION:
'Mere triflel' saying thus, invades the home, so he ensures. A gain of guilt that deathless aye endures.

MEANING IN ENGLISH:
He who thinks lightly of going into the wife of another acquires guilt that will abide with him imperishably and for ever.
பிறனில் விழையாமை - MORE KURAL..
குறள்:141 பிறன்பொருளாள் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்து
அறம்பொருள் கண்டார்கண் இல்.

Who laws of virtue and possession's rights have known, Indulge no foolish love of her by right another's own.
குறள்:143 விளிந்தாரின் வேறல்லர் மன்ற தெளிந்தாரில்
தீமை புரிந்துதொழுகு வார்.

They're numbered with the dead, e'en while they live, -how otherwise? With wife of sure confiding friend who evil things devise.
குறள்:144 எனைத்துணையர் ஆயினும் என்னாம் தினைத்துணையும்
தேரான் பிறனில் புகல்.

How great soe'er they be, what gain have they of life, Who, not a whit reflecting, seek a neighbour's wife.
குறள்:145 எளிதென இல்லிறப்பான் எய்துமெஞ் ஞான்றும்
விளியாது நிற்கும் பழி.

'Mere triflel' saying thus, invades the home, so he ensures. A gain of guilt that deathless aye endures.
குறள்:146 பகைபாவம் அச்சம் பழியென நான்கும்
இகவாவாம் இல்லிறப்பான் கண்.

Who home ivades, from him pass nevermore, Hatred and sin, fear, foul disgrace; these four.
குறள்:147 அறனியலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறனியலாள்
பெண்மை நயவா தவன்.

Who sees the wife, another's own, with no desiring eye In sure domestic bliss he dwelleth ever virtuously.
குறள்:148 பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு
அறனொன்றோ ஆன்ற வொழுக்கு.

Manly excellence, that looks not on another's wife, Is not virtue merely, 'tis full 'propriety' of life.
குறள்:149 நலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர் வைப்பின்
பிறர்க்குரியாள் தோள்தோயா தார்.

Who 're good indeed, on earth begirt by ocean's gruesome tide? The men who touch not her that is another's bride.
குறள்:150 அறன்வரையான் அல்ல செயினும் பிறன்வரையாள்
பெண்மை நயவாமை நன்று.

Though virtue's bounds he pass, and evil deeds hath wrought; At least, 'tis good if neighbour's wife he covet not.