அதிகாரம்: ஊடலுவகை
The Pleasures of Temporary Variance - Ootaluvakai
குறள் இயல்: கற்பியல்
The Post marital love - Karpiyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1326

உணலினும் உண்டது அறல்இனிது காமம்
புணர்தலின் ஊடல் இனிது.


குறள் விளக்கம்
உண்பதை விட முன் உண்ட உணவுச் செரிப்பது இன்பமானது, அதுபோல் காமத்தில் கூடுவதைவிட ஊடுதல் இன்பமானது.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
(இதுவும் அது.) உணலினும் உண்டது அறல் இனிது - உயிர்க்கு, மேலுண்பதனினும் முன் உண்டது அறுதல் இன்பந்தரும்; காமம் புணர்தலின் ஊடல் இனிது - அதுபோலக் காமத்திற்கு மேற்புணர்தலினும் முன்னைத் தவறு பற்றி ஊடுதல் இன்பம் தரும்.('காமத்திற்கு' என்புழிச் சாரியையும் நான்கனுருபும் விகாரத்தால் தொக்கன. பசித்துண்ணும்வழி மிக உண்ணலுமாய் இன்சுவைத்துமாம்; அது போல,அகன்று கூடும்வழி ஆராததுமாய்ப் பேரின்பத்ததுமாம் எனத் தன் அனுபவம் பற்றிக் கூறியவாறு.)

TRANSLITERATION:
Unalinum Untadhu Aralinidhu Kaamam Punardhalin Ootal Inidhu

TRANSLATION:
'Tis sweeter to digest your food than 'tis to eat; In love, than union's self is anger feigned more sweet.

MEANING IN ENGLISH:
To digest what has been eaten is more delightful than to eat more; likewise love is more delightful in dislike than intercourse.
ஊடலுவகை - MORE KURAL..
குறள்:1321 இல்லை தவறவர்க்கு ஆயினும் ஊடுதல்
வல்லது அவர்அளிக்கு மாறு.

Although there be no fault in him, the sweetness of his love Hath power in me a fretful jealousy to move.
குறள்:1322 ஊடலின் தோன்றும் சிறுதுனி நல்லளி
வாடினும் பாடு பெறும்.

My 'anger feigned' gives but a little pain; And when affection droops, it makes it bloom again.
குறள்:1323 புலத்தலின் புத்தேள்நாடு உண்டோ நிலத்தொடு
நீரியைந் தன்னார் அகத்து.

Is there a bliss in any world more utterly divine, Than 'coyness' gives, when hearts as earth and water join?.
குறள்:1324 புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென்
உள்ளம் உடைக்கும் படை.

'Within the anger feigned' that close love's tie doth bind, A weapon lurks, which quite breaks down my mind.
குறள்:1325 தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்றோள்
அகறலின் ஆங்கொன் றுடைத்து.

Though free from fault, from loved one's tender arms To be estranged a while hath its own special charms.
குறள்:1326 உணலினும் உண்டது அறல்இனிது காமம்
புணர்தலின் ஊடல் இனிது.

'Tis sweeter to digest your food than 'tis to eat; In love, than union's self is anger feigned more sweet.
குறள்:1327 ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார் அதுமன்னும்
கூடலிற் காணப் படும்.

In lovers' quarrels, 'tis the one that first gives way, That in re-union's joy is seen to win the day.
குறள்:1328 ஊடிப் பெறுகுவம் கொல்லோ நுதல்வெயர்ப்பக்
கூடலில் தோன்றிய உப்பு.

And shall we ever more the sweetness know of that embrace With dewy brow; to which 'feigned anger' lent its piquant grace.
குறள்:1329 ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை யாமிரப்ப
நீடுக மன்னோ இரா.

Let her, whose jewels brightly shine, aversion feign! That I may still plead on, O night, prolong thy reign!.
குறள்:1330 ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கின்பம்
கூடி முயங்கப் பெறின்.

A 'feigned aversion' coy to pleasure gives a zest; The pleasure's crowned when breast is clasped to breast.