அதிகாரம்: ஊடலுவகை
The Pleasures of Temporary Variance - Ootaluvakai
குறள் இயல்: கற்பியல்
The Post marital love - Karpiyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1323

புலத்தலின் புத்தேள்நாடு உண்டோ நிலத்தொடு
நீரியைந் தன்னார் அகத்து.


குறள் விளக்கம்
நிலத்தோடு நீர் பொருந்தி கலந்தாற் போன்ற அன்புடைய காதலரிடத்தில் ஊடுவதை விட இன்பம் தருகின்ற தேவருலம் இருக்கின்றதோ.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
(இதுவும் அது.) நிலத்தொடு நீர் இயைந்து அன்னார் அகத்துப் புலத்தலின் - நிலத்தொடு நீர் கலந்தாற்போல ஒற்றுமை உடைய காதலர் மாட்டுப் புலத்தல் போல; புத்தேள் நாடு உண்டோ - நமக்கின்பம் தருவதொரு புத்தேள் உலகம் உண்டோ? இல்லை. (நீர் தான் நின்ற நிலத்தியல்பிற்றாமாறு போலக் காதலரும் தாம் கூடிய மகளிரியல்பினராகலான், அதுபற்றி அவரோடு புலவி நிகழும் என்பாள், 'நிலத்தொடு நீர் இயைந்தன்னாரகத்து' என்றும், 'அவர் நமக்கும் அன்னராகலின்', அப்புலவி பின்னே பேரின்பம் பயவாநின்றது' என்பாள், 'புலத்தலின் புத்தேள் நாடு உண்டோ' என்றும் கூறினாள், உவமம் பயன்பற்றி வந்தது.)

TRANSLITERATION:
Pulaththalin Puththelnaatu Unto Nilaththotu Neeriyain Thannaar Akaththu

TRANSLATION:
Is there a bliss in any world more utterly divine, Than 'coyness' gives, when hearts as earth and water join?.

MEANING IN ENGLISH:
Is there a celestial land that can please like the feigned dislike of those whose union resembles that of earth and water?.
ஊடலுவகை - MORE KURAL..
குறள்:1321 இல்லை தவறவர்க்கு ஆயினும் ஊடுதல்
வல்லது அவர்அளிக்கு மாறு.

Although there be no fault in him, the sweetness of his love Hath power in me a fretful jealousy to move.
குறள்:1322 ஊடலின் தோன்றும் சிறுதுனி நல்லளி
வாடினும் பாடு பெறும்.

My 'anger feigned' gives but a little pain; And when affection droops, it makes it bloom again.
குறள்:1323 புலத்தலின் புத்தேள்நாடு உண்டோ நிலத்தொடு
நீரியைந் தன்னார் அகத்து.

Is there a bliss in any world more utterly divine, Than 'coyness' gives, when hearts as earth and water join?.
குறள்:1324 புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென்
உள்ளம் உடைக்கும் படை.

'Within the anger feigned' that close love's tie doth bind, A weapon lurks, which quite breaks down my mind.
குறள்:1325 தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்றோள்
அகறலின் ஆங்கொன் றுடைத்து.

Though free from fault, from loved one's tender arms To be estranged a while hath its own special charms.
குறள்:1326 உணலினும் உண்டது அறல்இனிது காமம்
புணர்தலின் ஊடல் இனிது.

'Tis sweeter to digest your food than 'tis to eat; In love, than union's self is anger feigned more sweet.
குறள்:1327 ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார் அதுமன்னும்
கூடலிற் காணப் படும்.

In lovers' quarrels, 'tis the one that first gives way, That in re-union's joy is seen to win the day.
குறள்:1328 ஊடிப் பெறுகுவம் கொல்லோ நுதல்வெயர்ப்பக்
கூடலில் தோன்றிய உப்பு.

And shall we ever more the sweetness know of that embrace With dewy brow; to which 'feigned anger' lent its piquant grace.
குறள்:1329 ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை யாமிரப்ப
நீடுக மன்னோ இரா.

Let her, whose jewels brightly shine, aversion feign! That I may still plead on, O night, prolong thy reign!.
குறள்:1330 ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கின்பம்
கூடி முயங்கப் பெறின்.

A 'feigned aversion' coy to pleasure gives a zest; The pleasure's crowned when breast is clasped to breast.