அதிகாரம்: ஊடலுவகை
The Pleasures of Temporary Variance - Ootaluvakai
குறள் இயல்: கற்பியல்
The Post marital love - Karpiyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1322

ஊடலின் தோன்றும் சிறுதுனி நல்லளி
வாடினும் பாடு பெறும்.


குறள் விளக்கம்
ஊடுதலால் உண்டாகின்ற சிறிய துன்பம், காதலர் செய்கின்ற நல்ல அன்பு வாடிவிடக் காரணமாக இருந்தாலும் பெருமை பெறும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
(புலவாக்காலும் அத்தலையளி பெறலாயிருக்க, அஃது இழந்து புலவியான் வருந்துவது என்னை? என்றாட்கு, அவள் சொல்லியது.) ஊடலின் தோன்றும் சிறுதுனி - ஊடல் ஏதுவாக நங்கண் தோன்றுகின்ற சிறிய துனிதன்னால்; நல்லளி வாடினும் பாடு பெறும் - காதலர் செய்யும் நல்ல தலையளி வாடுமாயினும் பெருமை எய்தும். ('தவறின்றி நிகழ்கின்ற ஊடல் கடிதின் நீங்கலின் அத்துன்பமும் நில்லாது' என்பாள், 'சிறு துனி' என்றும், 'ஆராமைபற்றி நிகழ்தலின் அதனான் நல்லளி வாடாது' என்பாள், 'வாடினும்' என்றும், 'பின்னே பேரின்பம் பயக்கும்' என்பாள் 'பாடு பெறும்' என்றும் கூறினாள்.)

TRANSLITERATION:
Ootalin Thondrum Sirudhuni Nallali Vaatinum Paatu Perum

TRANSLATION:
My 'anger feigned' gives but a little pain; And when affection droops, it makes it bloom again.

MEANING IN ENGLISH:
His love will increase though it may (at first seem to) fade through the short-lived distress caused by (my) dislike.
ஊடலுவகை - MORE KURAL..
குறள்:1321 இல்லை தவறவர்க்கு ஆயினும் ஊடுதல்
வல்லது அவர்அளிக்கு மாறு.

Although there be no fault in him, the sweetness of his love Hath power in me a fretful jealousy to move.
குறள்:1322 ஊடலின் தோன்றும் சிறுதுனி நல்லளி
வாடினும் பாடு பெறும்.

My 'anger feigned' gives but a little pain; And when affection droops, it makes it bloom again.
குறள்:1323 புலத்தலின் புத்தேள்நாடு உண்டோ நிலத்தொடு
நீரியைந் தன்னார் அகத்து.

Is there a bliss in any world more utterly divine, Than 'coyness' gives, when hearts as earth and water join?.
குறள்:1324 புல்லி விடாஅப் புலவியுள் தோன்றுமென்
உள்ளம் உடைக்கும் படை.

'Within the anger feigned' that close love's tie doth bind, A weapon lurks, which quite breaks down my mind.
குறள்:1325 தவறிலர் ஆயினும் தாம்வீழ்வார் மென்றோள்
அகறலின் ஆங்கொன் றுடைத்து.

Though free from fault, from loved one's tender arms To be estranged a while hath its own special charms.
குறள்:1326 உணலினும் உண்டது அறல்இனிது காமம்
புணர்தலின் ஊடல் இனிது.

'Tis sweeter to digest your food than 'tis to eat; In love, than union's self is anger feigned more sweet.
குறள்:1327 ஊடலில் தோற்றவர் வென்றார் அதுமன்னும்
கூடலிற் காணப் படும்.

In lovers' quarrels, 'tis the one that first gives way, That in re-union's joy is seen to win the day.
குறள்:1328 ஊடிப் பெறுகுவம் கொல்லோ நுதல்வெயர்ப்பக்
கூடலில் தோன்றிய உப்பு.

And shall we ever more the sweetness know of that embrace With dewy brow; to which 'feigned anger' lent its piquant grace.
குறள்:1329 ஊடுக மன்னோ ஒளியிழை யாமிரப்ப
நீடுக மன்னோ இரா.

Let her, whose jewels brightly shine, aversion feign! That I may still plead on, O night, prolong thy reign!.
குறள்:1330 ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் அதற்கின்பம்
கூடி முயங்கப் பெறின்.

A 'feigned aversion' coy to pleasure gives a zest; The pleasure's crowned when breast is clasped to breast.