அதிகாரம்: புலவி
Pouting - Pulavi
குறள் இயல்: கற்பியல்
The Post marital love - Karpiyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1304

ஊடி யவரை உணராமை வாடிய
வள்ளி முதலரிந் தற்று


குறள் விளக்கம்
ஊடல் புரிந்து பிணங்கியிருப்பவரிடம் அன்பு செலுத்திடாமல் விலகியே இருப்பின், அது ஏற்கனவே வாடியுள்ள கொடியை அதன் அடிப்பாகத்தில் அறுப்பது போன்றதாகும்

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
(இதுவும் அது.) ஊடியவரை உணராமை - நும்மோடு ஊடிய பரத்தையரை ஊடலுணர்த்திக் கூடாதொழிதல்; வாடிய வள்ளி முதல் அரிந்தற்று - பண்டே நீர் பெறாது வாடிய கொடியை அடியிலே அறுத்தாற் போலும். ('நீர் பரத்தையரிடத்தில் ஆயவழி எம் புதல்வரைக் கண்டு ஆற்றியிருக்கற்பாலமாய யாம் நும்மோடு ஊடுதற்குரியமல்லம் அன்மையின், எம்மை உணர்த்தல் வேண்டா; உரியராய் ஊடிய பரத்தையரையே உணர்த்தல் வேண்டுவது; அதனால் ஆண்டுச் சென்மின்', என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Ooti Yavarai Unaraamai Vaatiya Valli Mudhalarin Thatru

TRANSLATION:
To use no kind conciliating art when lover grieves, Is cutting out the root of tender winding plant that droops

MEANING IN ENGLISH:
Not to reconcile those who have feigned dislike is like cutting a faded creeper at its root
புலவி - MORE KURAL..
குறள்:1301 புல்லா திராஅப் புலத்தை அவருறும்
அல்லல்நோய் காண்கம் சிறிது

Be still reserved, decline his profferred love; A little while his sore distress we 'll prove
குறள்:1302 உப்பமைந் தற்றால் புலவி அதுசிறிது
மிக்கற்றால் நீள விடல்

A cool reserve is like the salt that seasons well the mess, Too long maintained, 'tis like the salt's excess
குறள்:1303 அலந்தாரை அல்லல்நோய் செய்தற்றால் தம்மைப்
புலந்தாரைப் புல்லா விடல்

'Tis heaping griefs on those whose hearts are grieved; To leave the grieving one without a fond embrace
குறள்:1304 ஊடி யவரை உணராமை வாடிய
வள்ளி முதலரிந் தற்று

To use no kind conciliating art when lover grieves, Is cutting out the root of tender winding plant that droops
குறள்:1305 நலத்தகை நல்லவர்க் கேஎர் புலத்தகை
பூவன்ன கண்ணார் அகத்து

Even to men of good and worthy mind, the petulance Of wives with flowery eyes lacks not a lovely grace
குறள்:1306 துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம்
கனியும் கருக்காயும் அற்று

Love without hatred is ripened fruit; Without some lesser strife, fruit immature
குறள்:1307 ஊடலின் உண்டாங்கோர் துன்பம் புணர்வது
நீடுவ தன்றுகொல் என்று

A lovers' quarrel brings its pain, when mind afraid Asks doubtful, 'Will reunion sweet be long delayed?'
குறள்:1308 நோதல் எவன்மற்று நொந்தாரென் றஃதறியும்
காதலர் இல்லா வழி

What good can grieving do, when none who love Are there to know the grief thy soul endures
குறள்:1309 நீரும் நிழல தினிதே புலவியும்
வீழுநர் கண்ணே இனிது

Water is pleasant in the cooling shade; So coolness for a time with those we love
குறள்:1310 ஊடல் உணங்க விடுவாரோ டென்னெஞ்சம்
கூடுவேம் என்ப தவா

Of her who leaves me thus in variance languishing, To think within my heart with love is fond desire