அதிகாரம்: புலவி
Pouting - Pulavi
குறள் இயல்: கற்பியல்
The Post marital love - Karpiyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1303

அலந்தாரை அல்லல்நோய் செய்தற்றால் தம்மைப்
புலந்தாரைப் புல்லா விடல்


குறள் விளக்கம்
ஊடல் கொண்டவரின் ஊடல் நீக்கித் தழுவாமல் விடுதல் என்பது, ஏற்கனவே துன்பத்தால் வருந்துவோரை மேலும் துன்பநோய்க்கு ஆளாக்கி வருத்துவதாகும்

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
(பரத்தையர் இடத்துநின்றும் வந்த தலைமகனொடு தலைமகள் புலந்து சொல்லியது.) தம்மைப் புலந்தாரைப் புல்லாவிடல் - தம்மைப் பெறாது புலந்த மகளிரைப் புலவி நீக்கிக்கலவாது ஆடவர் சேறல்; அலந்தாரை அல்லல் நோய் செய்தற்று - பண்டே துன்பமுற்று அழிந்தாரை அதன் மேலும் மிக்க துன்பத்தினைச் செய்தாற்போலும். ('பிறர்பால் சேறலின் நும்மைப் பெறாது புலந்தூடியிருக்கின்ற பரத்தையரைப் போய்ப் புலவி நீக்கிப் புல்லீராயின், அவராற்றார்' என்பதாம்.

TRANSLITERATION:
Alandhaarai Allalnoi Seydhatraal Thammaip Pulandhaaraip Pullaa Vital

TRANSLATION:
'Tis heaping griefs on those whose hearts are grieved; To leave the grieving one without a fond embrace

MEANING IN ENGLISH:
For men not to embrace those who have feigned dislike is like torturing those already in agony
புலவி - MORE KURAL..
குறள்:1301 புல்லா திராஅப் புலத்தை அவருறும்
அல்லல்நோய் காண்கம் சிறிது

Be still reserved, decline his profferred love; A little while his sore distress we 'll prove
குறள்:1302 உப்பமைந் தற்றால் புலவி அதுசிறிது
மிக்கற்றால் நீள விடல்

A cool reserve is like the salt that seasons well the mess, Too long maintained, 'tis like the salt's excess
குறள்:1303 அலந்தாரை அல்லல்நோய் செய்தற்றால் தம்மைப்
புலந்தாரைப் புல்லா விடல்

'Tis heaping griefs on those whose hearts are grieved; To leave the grieving one without a fond embrace
குறள்:1304 ஊடி யவரை உணராமை வாடிய
வள்ளி முதலரிந் தற்று

To use no kind conciliating art when lover grieves, Is cutting out the root of tender winding plant that droops
குறள்:1305 நலத்தகை நல்லவர்க் கேஎர் புலத்தகை
பூவன்ன கண்ணார் அகத்து

Even to men of good and worthy mind, the petulance Of wives with flowery eyes lacks not a lovely grace
குறள்:1306 துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம்
கனியும் கருக்காயும் அற்று

Love without hatred is ripened fruit; Without some lesser strife, fruit immature
குறள்:1307 ஊடலின் உண்டாங்கோர் துன்பம் புணர்வது
நீடுவ தன்றுகொல் என்று

A lovers' quarrel brings its pain, when mind afraid Asks doubtful, 'Will reunion sweet be long delayed?'
குறள்:1308 நோதல் எவன்மற்று நொந்தாரென் றஃதறியும்
காதலர் இல்லா வழி

What good can grieving do, when none who love Are there to know the grief thy soul endures
குறள்:1309 நீரும் நிழல தினிதே புலவியும்
வீழுநர் கண்ணே இனிது

Water is pleasant in the cooling shade; So coolness for a time with those we love
குறள்:1310 ஊடல் உணங்க விடுவாரோ டென்னெஞ்சம்
கூடுவேம் என்ப தவா

Of her who leaves me thus in variance languishing, To think within my heart with love is fond desire