அதிகாரம்: புலவி
Pouting - Pulavi
குறள் இயல்: கற்பியல்
The Post marital love - Karpiyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1302

உப்பமைந் தற்றால் புலவி அதுசிறிது
மிக்கற்றால் நீள விடல்


குறள் விளக்கம்
ஊடலுக்கும் கூடலுக்கும் இடையில் உள்ள காலம் உணவில் இடும் உப்பு போல் ஓரளவுடன் இருக்க வேண்டும் அந்தக் கால அளவு நீடித்தால் உணவில் உப்பு மிகுதியானதற்கு ஒப்பாக ஆகிவிடும்

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
(புலவியொழிந்து வாயில் நேரும் வகை அவள் சொல்லியது.) புலவி உப்பு அமைந்தற்று - புலவி கலவி இன்பம் செயற்கு வேண்டுமளவிற்றாதல் உப்புத் துய்ப்பனவற்றை இன்சுவையாக்கற்கு வேண்டுமளவிற்றாதல் போலும்; சிறிது நீளவிடல் அது மிக்கற்று - இனி அதனை அவ்வளவில் சிறிது மிகவிடுதல் அவ்வுப்பு அளவின் மிக்காற்போலும். (நீள விடல் - அளவறிந்துணராது கலவிமேல் எழுந்த குறிப்பழுங்குமளவும் செய்தல். 'சிறிது நீள விடலாகாது' என்றாள், நேர்விக்கின்றாளாகலின். 'உப்பு மிக்க வழித் துய்ப்பது சுவையின்றானாற் போலப் புலவி மிக்கவழிக் கலவி இன்ப மின்றாம்' என்றமையின், இது பண்பு உவமை.)

TRANSLITERATION:
Uppamain Thatraal Pulavi Adhusiridhu Mikkatraal Neela Vital

TRANSLATION:
A cool reserve is like the salt that seasons well the mess, Too long maintained, 'tis like the salt's excess

MEANING IN ENGLISH:
A little dislike is like salt in proportion; to prolong it a little is like salt a little too much
புலவி - MORE KURAL..
குறள்:1301 புல்லா திராஅப் புலத்தை அவருறும்
அல்லல்நோய் காண்கம் சிறிது

Be still reserved, decline his profferred love; A little while his sore distress we 'll prove
குறள்:1302 உப்பமைந் தற்றால் புலவி அதுசிறிது
மிக்கற்றால் நீள விடல்

A cool reserve is like the salt that seasons well the mess, Too long maintained, 'tis like the salt's excess
குறள்:1303 அலந்தாரை அல்லல்நோய் செய்தற்றால் தம்மைப்
புலந்தாரைப் புல்லா விடல்

'Tis heaping griefs on those whose hearts are grieved; To leave the grieving one without a fond embrace
குறள்:1304 ஊடி யவரை உணராமை வாடிய
வள்ளி முதலரிந் தற்று

To use no kind conciliating art when lover grieves, Is cutting out the root of tender winding plant that droops
குறள்:1305 நலத்தகை நல்லவர்க் கேஎர் புலத்தகை
பூவன்ன கண்ணார் அகத்து

Even to men of good and worthy mind, the petulance Of wives with flowery eyes lacks not a lovely grace
குறள்:1306 துனியும் புலவியும் இல்லாயின் காமம்
கனியும் கருக்காயும் அற்று

Love without hatred is ripened fruit; Without some lesser strife, fruit immature
குறள்:1307 ஊடலின் உண்டாங்கோர் துன்பம் புணர்வது
நீடுவ தன்றுகொல் என்று

A lovers' quarrel brings its pain, when mind afraid Asks doubtful, 'Will reunion sweet be long delayed?'
குறள்:1308 நோதல் எவன்மற்று நொந்தாரென் றஃதறியும்
காதலர் இல்லா வழி

What good can grieving do, when none who love Are there to know the grief thy soul endures
குறள்:1309 நீரும் நிழல தினிதே புலவியும்
வீழுநர் கண்ணே இனிது

Water is pleasant in the cooling shade; So coolness for a time with those we love
குறள்:1310 ஊடல் உணங்க விடுவாரோ டென்னெஞ்சம்
கூடுவேம் என்ப தவா

Of her who leaves me thus in variance languishing, To think within my heart with love is fond desire