அதிகாரம்: அடக்கமுடைமை
The Possession of Self-restraint - Atakkamutaimai
குறள் இயல்: இல்லறவியல்
Domestic Virtue - Illaraviyal
குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள்:130

கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி
அறம்பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து.


குறள் விளக்கம்
சினம் தோன்றாமல் காத்து, கல்வி கற்று, அடக்கமுடையவனாக இருக்க வல்லவனுடைய செவ்வியை, அவனுடைய வழியில் சென்று அறம் பார்த்திருக்கும்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
கதம் காத்துக் கற்று அடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி - மனத்தின்கண் வெகுளி தோன்றாமல் காத்துக் கல்வியுடையவனாய் அடங்குதலை வல்லவனது செவ்வியை, அறம் பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து - அறக் கடவுள் பாராநிற்கும் அவனை அடையும் நெற்றியின்கண் சென்று. (அடங்குதல் - மனம் புறத்துப் பரவாது அறத்தின் கண்ணே நிற்றல். செவ்வி - தன் குறை கூறுதற்கு ஏற்ற மனம், மொழி முகங்கள் இனியனாம் ஆம் காலம். இப் பெற்றியானை அறம் தானே சென்று அடையும் என்பதாம். இதனான் மனவடக்கம் கூறப்பட்டது.)

TRANSLITERATION:
Kadhangaaththuk Katratangal Aatruvaan Sevvi Arampaarkkum Aatrin Nuzhaindhu

TRANSLATION:
Who learns restraint, and guards his soul from wrath, Virtue, a timely aid, attends his path.

MEANING IN ENGLISH:
Virtue, seeking for an opportunity, will come into the path of that man who, possessed of learning and self-control, guards himself against anger.
அடக்கமுடைமை - MORE KURAL..
குறள்:121 அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் அடங்காமை
ஆரிருள் உய்த்து விடும்.

Control of self does man conduct to bliss th' immortals share; Indulgence leads to deepest night, and leaves him there.
குறள்:122 காக்க பொருளா அடக்கத்தை ஆக்கம்
அதனினூஉங் கில்லை உயிர்க்கு.

Guard thou as wealth the power of self-control; Than this no greater gain to living soul!.
குறள்:123 செறிவறிந்து சீர்மை பயக்கும் அறிவறிந்து
ஆற்றின் அடங்கப் பெறின்.

If versed in wisdom's lore by virtue's law you self restrain. Your self-repression known will yield you glory's gain.
குறள்:124 நிலையின் திரியாது அடங்கியான் தோற்றம்
மலையினும் மாணப் பெரிது.

In his station, all unswerving, if man self subdue, Greater he than mountain proudly rising to the view.
குறள்:125 எல்லார்க்கும் நன்றாம் பணிதல் அவருள்ளும்
செல்வர்க்கே செல்வம் தகைத்து.

To all humility is goodly grace; but chief to them With fortune blessed, -'tis fortune's diadem.
குறள்:126 ஒருமையுள் ஆமைபோல் ஐந்தடக்கல் ஆற்றின்
எழுநம்யும் ஏமாப் புடைத்து.

Like tortoise, who the five restrains In one, through seven world bliss obtains.
குறள்:128 ஒன்றானுந் தீச்சொல் பொருட்பயன் உண்டாயின்
நன்றாகா தாகி விடும்.

Though some small gain of good it seem to bring, The evil word is parent still of evil thing.
குறள்:129 தீயினாற் சுட்டபுண் உள்ளாறும் ஆறாதே
நாவினாற் சுட்ட வடு.

In flesh by fire inflamed, nature may thoroughly heal the sore; In soul by tongue inflamed, the ulcer healeth never more.
குறள்:130 கதங்காத்துக் கற்றடங்கல் ஆற்றுவான் செவ்வி
அறம்பார்க்கும் ஆற்றின் நுழைந்து.

Who learns restraint, and guards his soul from wrath, Virtue, a timely aid, attends his path.