அதிகாரம்: குறிப்பறிவுறுத்தல்
The Reading of the Signs - Kuripparivuruththal
குறள் இயல்: கற்பியல்
The Post marital love - Karpiyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1272

கண்ணிறைந்த காரிகைக் காம்பேர்தோட் பேதைக்குப்
பெண்நிறைந்த நீர்மை பெரிது.


குறள் விளக்கம்
கண் நிறைந்த அழகும் மூங்கில் போன்ற தோளும் உடைய என் காதலிக்குப் பெண்மைத்தன்மை நிறைந்து விளங்கும் இயல்பு மிகுதியாக உள்ளது.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
(நாணால் அவள் அது சொல்லாளாயவழி அவன் தோழிக்குச் சொல்லியது.) கண் நிறைந்த காரிகைக் காம்பு ஏர் தோள் பேதைக்கு - என் கண்ணிறைந்த அழகினையும் வேயையொத்த தோளினையும் உடைய நின் பேதைக்கு; பெண் நிறைந்த நீர்மை பெரிது - பெண்பாலரிடத்து நிறைந்த மடமை அவ்வளவன்றி மிகுந்தது. (இலதாய பிரிவினைத் தன்கண் ஏற்றி அதற்கு அஞ்சுதலான், இவ்வாறு கூறினான்.)

TRANSLITERATION:
Kanniraindha Kaarikaik Kaamperdhot Pedhaikkup Penniraindha Neermai Peridhu

TRANSLATION:
The simple one whose beauty fills mine eye, whose shoulders curve Like bambu stem, hath all a woman's modest sweet reserve.

MEANING IN ENGLISH:
Unusually great is the female simplicity of your maid whose beauty fills my eyes and whose shoulders resemble the bamboo.
குறிப்பறிவுறுத்தல் - MORE KURAL..
குறள்:1271 கரப்பினுங் கையிகந் தொல்லாநின் உண்கண்
உரைக்கல் உறுவதொன் றுண்டு.

Thou hid'st it, yet thine eye, disdaining all restraint, Something, I know not, what, would utter of complaint.
குறள்:1272 கண்ணிறைந்த காரிகைக் காம்பேர்தோட் பேதைக்குப்
பெண்நிறைந்த நீர்மை பெரிது.

The simple one whose beauty fills mine eye, whose shoulders curve Like bambu stem, hath all a woman's modest sweet reserve.
குறள்:1273 மணியில் திகழ்தரு நூல்போல் மடந்தை
அணியில் திகழ்வதொன்று உண்டு.

As through the crystal beads is seen the thread on which they 're strung So in her beauty gleams some thought cannot find a tongue.
குறள்:1274 முகைமொக்குள் உள்ளது நாற்றம்போல் பேதை
நகைமொக்குள் உள்ளதொன் றுண்டு.

As fragrance in the opening bud, some secret lies Concealed in budding smile of this dear damsel's eyes.
குறள்:1275 செறிதொடி செய்திறந்த கள்ளம் உறுதுயர்
தீர்க்கும் மருந்தொன்று உடைத்து.

The secret wiles of her with thronging armlets decked, Are medicines by which my raising grief is checked.
குறள்:1276 பெரிதாற்றிப் பெட்பக் கலத்தல் அரிதாற்றி
அன்பின்மை சூழ்வ துடைத்து.

While lovingly embracing me, his heart is only grieved: It makes me think that I again shall live of love bereaved.
குறள்:1277 தண்ணந் துறைவன் தணந்தமை நம்மினும்
முன்னம் உணர்ந்த வளை.

My severance from the lord of this cool shore, My very armlets told me long before.
குறள்:1278 நெருநற்றுச் சென்றார்எம் காதலர் யாமும்
எழுநாளேம் மேனி பசந்து.

My loved one left me, was it yesterday? Days seven my pallid body wastes away!.
குறள்:1279 தொடிநோக்கி மென்தோளும் நோக்கி அடிநோக்கி
அஃதாண் டவள்செய் தது.

She viewed her tender arms, she viewed the armlets from them slid; She viewed her feet: all this the lady did.
குறள்:1280 பெண்ணினால் பெண்மை உடைத்தென்ப கண்ணினால்
காமநோய் சொல்லி இரவு.

To show by eye the pain of love, and for relief to pray, Is womanhood's most womanly device, men say.