அதிகாரம்: பொழுதுகண்டிரங்கல்
Lamentations at Eventide - Pozhudhukantirangal
குறள் இயல்: கற்பியல்
The Post marital love - Karpiyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1222

புன்கண்ணை வாழி மருள்மாலை எம்கேள்போல்
வன்கண்ண தோநின் துணை.


குறள் விளக்கம்
மயங்கிய மாலைப்‌பொழுதே! நீயும் எம்மைப்போல் துன்பப்படுகின்‌றாயே! உன் துணையும் எம் காதலர் போல் இரக்கம் அற்றதோ?.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
(தன்னுட் கையாற்றை அதன்மேலிட்டுச் சொல்லியது.) மருள்மாலை - மயங்கிய மாலாய்; புன்கண்ணை -நீயும் எம்போலப் புன்கணுடையையாயிருந்தாய்; நின் துணை எம்கேள்போல் வன்கண்ணதோ - நின் துணையும் எம் துணை போல வன்கண்மையுடையதோ? கூறுவாயாக. (மயங்குதல் - பகலும் இரவும் தம்முள்ளே விரவுதல்; கலங்குதலும் தோன்ற நின்றது. புன்கண் - ஒளியிழத்தல்; அதுபற்றித் துணையும் உண்டாக்கிக் கூறினாள். எச்ச உம்மை விகாரத்தால் தொக்கது. எமக்குத் துன்பஞ் செய்தாய்; நீயும் இன்பமுற்றிலை என்னும் குறிப்பால் 'வாழி' என்றாள்.)

TRANSLITERATION:
Punkannai Vaazhi Marulmaalai Emkelpol Vankanna Thonin Thunai

TRANSLATION:
Thine eye is sad; Hail, doubtful hour of eventide! Of cruel eye, as is my spouse, is too thy bride?.

MEANING IN ENGLISH:
A long life to you, O dark evening! You are sightless. Is your help-mate (also) as hard-hearted as mine.
பொழுதுகண்டிரங்கல் - MORE KURAL..
குறள்:1221 மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிருண்ணும்
வேலைநீ வாழி பொழுது.

Thou art not evening, but a spear that doth devour The souls of brides; farewell, thou evening hour!.
குறள்:1222 புன்கண்ணை வாழி மருள்மாலை எம்கேள்போல்
வன்கண்ண தோநின் துணை.

Thine eye is sad; Hail, doubtful hour of eventide! Of cruel eye, as is my spouse, is too thy bride?.
குறள்:1223 பனிஅரும்பிப் பைதல்கொள் மாலை துனிஅரும்பித்
துன்பம் வளர வரும்.

With buds of chilly dew wan evening's shade enclose; My anguish buds space and all my sorrow grows.
குறள்:1224 காதலர் இல்வழி மாலை கொலைக்களத்து
ஏதிலர் போல வரும்.

When absent is my love, the evening hour descends, As when an alien host to field of battle wends.
குறள்:1225 காலைக்குச் செய்தநன்று என்கொல் எவன்கொல்யான்
மாலைக்குச் செய்த பகை.

O morn, how have I won thy grace? thou bring'st relief O eve, why art thou foe! thou dost renew my grief.
குறள்:1226 மாலைநோய் செய்தல் மணந்தார் அகலாத
காலை அறிந்த திலேன்.

The pangs that evening brings I never knew, Till he, my wedded spouse, from me withdrew.
குறள்:1227 காலை அரும்பிப் பகலெல்லாம் போதாகி
மாலை மலரும்இந் நோய்.

My grief at morn a bud, all day an opening flower, Full-blown expands in evening hour.
குறள்:1228 அழல்போலும் மாலைக்குத் தூதாகி ஆயன்
குழல்போலும் கொல்லும் படை.

The shepherd's pipe is like a murderous weapon, to my ear, For it proclaims the hour of ev'ning's fiery anguish near.
குறள்:1229 பதிமருண்டு பைதல் உழக்கும் மதிமருண்டு
மாலை படர்தரும் போழ்து.

If evening's shades, that darken all my soul, extend; From this afflicted town will would of grief ascend.
குறள்:1230 பொருள்மாலை யாளரை உள்ளி மருள்மாலை
மாயும்என் மாயா உயிர்.

This darkening eve, my darkling soul must perish utterly; Remembering him who seeks for wealth, but seeks not me.