அதிகாரம்: கனவுநிலையுரைத்தல்
The Visions of the Night - Kanavunilaiyuraiththal
குறள் இயல்: கற்பியல்
The Post marital love - Karpiyal
குறள் பால்: காமத்துப்பால்
குறள்:1218

துஞ்சுங்கால் தோள்மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால்
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து.


குறள் விளக்கம்
தூங்கும்போது கனவில் வந்து என் தோள்மேல் உள்ளவராகி, விழி்த்தெழும்போது விரைந்து என் நெஞ்சில் உள்ளவராகிறார்.

திரு மு.வரதராசனார் உரை (Mu.Varadharasanar Definition)
(தான் ஆற்றுதற்பொருட்டுத் தலைமகனை இயற்பழித்தாட்கு இயற்பட மொழிந்தது.) துஞ்சுங்கால் தோள் மேலராகி - என் நெஞ்சு விடாது உறைகின்ற காதலர் யான் துஞ்சும் பொழுது வந்து என் தோள் மேலராய்; விழிக்குங்கால் விரைந்து நெஞ்சத்தர் ஆவர் - பின் விழிக்கும் பொழுது விரைந்து பழைய நெஞ்சின் கண்ணராவர்.(கலவி விட்டு மறையும் கடுமைபற்றி 'விரைந்து' என்றாள். ஒருகாலும் என்னின் நீங்கி அறியாதாரை நீ நோவற்பாலை யல்லை என்பதாம்.)

TRANSLITERATION:
Thunjungaal Tholmelar Aaki Vizhikkungaal Nenjaththar Aavar Viraindhu

TRANSLATION:
And when I sleep he holds my form embraced; And when I wake to fill my heart makes haste!.

MEANING IN ENGLISH:
When I am asleep he rests on my shoulders, (but) when I awake he hastens into my soul.
கனவுநிலையுரைத்தல் - MORE KURAL..
குறள்:1211 காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக்கு
யாதுசெய் வேன்கொல் விருந்து.

It came and brought to me, that nightly vision rare, A message from my love,- what feast shall I prepare?.
குறள்:1212 கயலுண்கண் யானிரப்பத் துஞ்சிற் கலந்தார்க்கு
உயலுண்மை சாற்றுவேன் மன்.

If my dark, carp-like eye will close in sleep, as I implore, The tale of my long-suffering life I'll tell my loved one o'er.
குறள்:1213 நனவினால் நல்கா தவரைக் கனவினால்
காண்டலின் உண்டென் உயிர்.

Him, who in waking hour no kindness shows, In dreams I see; and so my lifetime goes!.
குறள்:1214 கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான்
நல்காரை நாடித் தரற்கு.

Some pleasure I enjoy when him who loves not me In waking hours, the vision searches out and makes me see.
குறள்:1215 நனவினால் கண்டதூஉம் ஆங்கே கனவுந்தான்
கண்ட பொழுதே இனிது.

As what I then beheld in waking hour was sweet, So pleasant dreams in hour of sleep my spirit greet.
குறள்:1216 நனவென ஒன்றில்லை ஆயின் கனவினால்
காதலர் நீங்கலர் மன்.

And if there were no waking hour, my love In dreams would never from my side remove.
குறள்:1217 நனவினால் நல்காக் கொடியார் கனவனால்
என்எம்மைப் பீழிப் பது.

The cruel one, in waking hour, who all ungracious seems, Why should he thus torment my soul in nightly dreams?.
குறள்:1218 துஞ்சுங்கால் தோள்மேலர் ஆகி விழிக்குங்கால்
நெஞ்சத்தர் ஆவர் விரைந்து.

And when I sleep he holds my form embraced; And when I wake to fill my heart makes haste!.
குறள்:1219 நனவினால் நல்காரை நோவர் கனவினால்
காதலர்க் காணா தவர்.

In dreams who ne'er their lover's form perceive, For those in waking hours who show no love will grieve.
குறள்:1220 நனவினால் நம்நீத்தார் என்பர் கனவினால்
காணார்கொல் இவ்வூ ரவர்.

They say, that he in waking hours has left me lone; In dreams they surely see him not,- these people of the town.